Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

195. ÍRÁS – PÜNKÖSD UTÁN

 

Péternek a pünkösd napján elmondott hitszónoklata olyan eredményekre vezetett, hogy az apostolok többségének döntenie kellett a jövőbeli irányelvekről, ki kellett dolgoznia a terveket azon erőfeszítéseik kapcsán, hogy miként hirdessék az országról szóló örömhírt. A keresztény egyház valódi megalapítója Péter volt; Pál vitte el a keresztény üzenetet a nem-zsidókhoz, és a görög hívek vitték meg azt az egész római birodalomnak.

Bár a hagyománytól gúzsba kötött és a papok által elnyomott héberek, mint nép, nem volt hajlandó elfogadni sem az Isten atyaságáról és az emberek közötti testvériségről szóló jézusi örömhírt, sem pedig a Péter és a Pál által Krisztus feltámadásáról és mennybemeneteléről hirdetetteket (a későbbi a kereszténységet), a római birodalom többi része fogékonynak mutatkozott a fejlődő keresztény tanítások előtt. A nyugati polgárosodott társadalom ebben az időben értelmi alapállású, a hadakozásba belefáradt, és mélyen szkeptikus volt minden fennálló vallással és világegyetemi bölcselettel szemben. A nyugati világ népei, a görög műveltség haszonélvezői, a nagy múlt mélyen tisztelt hagyományával rendelkeztek. A bölcselet, a művészet, az irodalom, és a politikai haladás nagyszerű vívmányainak örökségét szemlélhették. De mindeme vívmányok mellett nem volt a léleknek megelégedést hozó vallásuk. A szellemi vágyódásaik beteljesületlenek maradtak.

Az emberi társadalom ilyen színterére nyomultak be hirtelenül a keresztény üzenetbe foglalt jézusi tanok. E nyugati népek áhító szíve előtt így egy új életrend tárult fel. E helyzet közvetlen összeütközést hozott a régebbi vallási szokások és a világnak szánt jézusi üzenet új, elkeresztényesített változata között. Az ilyen küzdelemnek arra kell vezetnie, hogy vagy határozott győzelmet arat az új vagy a régi, vagy azok valamilyen mértékben kiegyeznek. A történelmi kép alapján a küzdelem kiegyezéssel végződött. A kereszténység túl sokat mert magával hozni, semhogy azt bármely nép egy-két nemzedék alatt befogadja. Ez nem egyszerű szellemi vonzás volt, olyan, amilyet Jézus mutatott az emberek lelkének; már korán határozott magatartást vett fel a vallási szertartásokban, az oktatásban, a varázslásban, az orvoslásban, a művészetben, az irodalomban, a törvénykezésben, a kormányzásban, az erkölcsökben, a nemi szabályozásban, a többnejűségben, és korlátozott mértékben, még a rabszolgaságban is. A kereszténység nem pusztán mint új vallás érkezett – valami olyasmiként, melyre az egész római birodalom és az egész keleti világ várt – hanem úgy, mint az emberi társadalom egy új rendje. És mivel ilyen törekvés volt, gyorsan kiváltotta a korszakok társadalmi-erkölcsi összeütközését. Jézus eszményképei, ahogyan azokat a görög bölcselet újraértelmezte és ahogy azok a kereszténységben közösségiesültek, most merész kihívást jelentettek az emberi fajnak a nyugati polgárosodott társadalom erkölcstanában, erkölcsiségében, és vallásaiban megtestesült hagyományai számára.

A kereszténység eleinte csak az alsóbb társadalmi és gazdasági néprétegek közül nyert meg áttérteket. Ám a második század kezdetére a görög-római műveltség színe-java egyre inkább a keresztény hit ezen új rendje felé, az életcél és létcél ezen új felfogása felé fordult.

Miként tudta ez a zsidó eredetű üzenet, mely a szülőhelyén csaknem elbukott, oly gyorsan és eredményesen megfogni a római birodalom legjobb elméit? A kereszténységnek a bölcseleti vallások és rejtelemimádatok feletti győzelme az alábbiaknak volt köszönhető:

1. Szervezés. Pál nagy szervező volt és az utódai is tartották az általa meghatározott iramot.

2. A kereszténység velejéig elgörögösödött volt. Magába foglalta a görög bölcselet legjobb elemeit éppúgy, mint a héber istentan színe-javát.

3. Mindenek előtt azonban egy új és nagy eszményképet tartalmazott, Jézus életalászállásának visszhangját és az egész emberiségre kiterjedő üdvözülésre vonatkozó üzenetének tükröződését.

4. A keresztény vezetők hajlandók voltak olyan megegyezést kötni a mitraizmussal, hogy a mitraizmus híveinek jobbik felét megnyerték az antiókhiai tiszteletfajtának.

5. A keresztény vezetők következő és későbbi nemzedékei ugyancsak további olyan alkukat kötöttek a pogánysággal, hogy még Konstantint, a római császárt is megnyerték az új vallásnak.

A keresztények azonban ravasz alkut kötöttek a pogányokkal annyiban, hogy elfogadták a pogányok szertartáskövető külsőségeit, miközben arra kényszerítették őket, hogy elfogadják a Pál-féle kereszténység elgörögösített változatát. A pogányokkal jobb üzletet kötöttek, mint a Mitrász-tisztelettel, de még ebből a korai kiegyezésből is inkább nyertesekként kerültek ki annyiban, hogy sikeresen felszámolták a perzsa rejtelemhiedelem vaskos erkölcstelenségeit és számos egyéb kifogásolható szokását is.

Akár bölcsen tették, akár nem, a kereszténység e korai vezetői szándékosan engedményeket tettek Jézus eszményképeiből arra törekedvén, hogy sok ideáját megmentsék és továbbvigyék. És ebben roppant sikeresek voltak. De félreértés ne essék! A Mesternek ezek a kiegyezésben érintett eszményképei még mindig ott szunnyadnak az örömhírében, és végül majd kifejtik teljes erejüket a világra.

A kereszténység ezen elpogányosításával a régi rend számos kisebb, szertartáskövetői győzelmet aratott, a kereszténység viszont fölénybe kerekedett annyiban, hogy:

1. Egy új és sokkal magasabb hangot pendített meg az emberi erkölcsökben.

2. Egy új és jóval teljesebb istenképet adott a világnak.

3. A halhatatlanság reménye egy elfogadott vallás bizonyságának részévé vált.

4. Az ember vágyódó lelke megkapta a názáreti Jézust.

A Jézus által tanított nagy igazságok közül sok csaknem elveszett ezekben az első kiegyezésekben, de még mindig ott szunnyadnak az elpogányosított kereszténység eme vallásában, mely erre válaszul az Ember Fia életéről és tanításairól szóló, Pál-féle változat volt. És a kereszténység, még mielőtt elpogányosították volna, előbb mélyen elgörögösödötté vált. A kereszténység sokkal, nagyon sokkal tartozik a görögöknek. Egy egyiptomi görög volt az, aki bátran felállt Nikaiában és félelmet nem ismerő módon a szemére vetette ennek a gyülekezetnek, hogy ne merje annyira elfedni a Jézus természetére vonatkozó felfogást, hogy az alászállásának valódi igazsága esetében kialakuljon annak veszélye, hogy elvész a világ számára. E görögöt Atanáziusznak hívták, és ha e hívő nem rendelkezik olyan ékesszólással és olyan következetes észjárással, akkor Áriusz győzködései diadalmaskodtak volna.

 

1. A GÖRÖGÖK HATÁSA

A kereszténység elgörögösítése igazából azon a mozgalmas napon kezdődött, amikor Pál apostol ott állt az athéni areopág törvényszéke előtt és beszámolt az athéniaknak „az Ismeretlen Istenről”. Ez a római polgár ott, az Akropolisz árnyékában, hirdette ezeknek a görögöknek az új vallásról általa kialakított változatot, mely Galilea zsidó vidékéről eredt. És volt valami furcsa hasonlóság a görög bölcseletben és Jézus sok tanításában. Volt egy közös céljuk – mindkettő az egyén kiemelését tűzte célul. A görögök a társadalmi és a politikai kiemelkedést; Jézus az erkölcsi és szellemi kiemelkedést. A görögök politikai szabadsághoz vezető értelmi szabadelvűséget tanítottak; Jézus vallási szabadsághoz vezető szellemi szabadelvűséget tanított. E két idea együvé téve az emberi szabadságnak egy új és nagyszerű kiváltságlevelét képezte; az ember társadalmi, politikai, és szellemi szabadságát jövendölték.

A kereszténység elsődlegesen két dolog miatt jött létre és diadalmaskodott az összes harcoló vallás felett:

1. A görög elme hajlandó volt kölcsönvenni új és jó eszméket a zsidóktól.

2. Pál és az ő utódai készséges, ám ravasz és eszes megalkuvók voltak; gyors észjárású istentani kereskedők voltak.

Amikor Pál az athéniak elé állt és „Krisztusról és a Megfeszítettről” szónokolt, a görögök szellemi értelemben ki voltak éhezve; kíváncsiak, érdeklődők voltak, és ténylegesen is keresték a szellemi igazságot. Soha ne felejtsétek el, hogy a rómaiak eleinte harcoltak a kereszténységgel, míg a görögök befogadták, és hogy a görögök voltak azok, akik később szó szerint arra kényszerítették a rómaiakat, hogy elfogadják ezt az új, az akkor már módosított, a görög műveltség részévé tett vallást.

A görögök mélyen tisztelték a szépséget, a zsidók a szentséget, de mindkét nép szerette az igazságot. A görögök évszázadokon át mélyen elgondolkoztak minden emberi problémán és komoly vitákat folytattak azokról – a társadalmi, a gazdasági, a politikai, és a bölcseleti problémákról – de a vallásiakról nem. Kevés görög szentelt kellő figyelmet a vallásnak; még a saját vallásukat sem vették nagyon komolyan. A zsidók évszázadokon át elhanyagolták a gondolkodás ezen egyéb területeit, s elméjüket a vallásnak szentelték. A vallásukat nagyon komolyan vették, túlságosan komolyan. Amint rávilágít arra a jézusi üzenet, e két nép évszázados gondolkodásának egyesített terméke most az emberi társadalom egy új rendjének, bizonyos mértékben az emberi vallásos meggyőződés és szokás egy új rendjének hajtóerejévé lett.

A görög műveltség befolyása már korábban eljutott a Földközi-tengeri térség nyugati vidékeire, amikor Sándor elterjesztette a hellén polgárosultságot a közel-keleti világban. A görögök nagyon jól megvoltak a vallásukkal és a politikájukkal, amíg kis városállamokban éltek, de amikor a macedóniai király arra vállalkozott, hogy Görögországból birodalmat csinál, melynek határai az Adriai-tenger térségétől az Indusig húzódnak, elkezdődtek a bajok. Görögország művészete és bölcselete teljesen egyenértékű volt a birodalmi terjeszkedés feladatával, de más volt a helyzet a görög politikai igazgatással vagy a vallással. Miután Görögország városállamai birodalommá terjeszkedtek, az ő helyi isteneik egy kissé furcsának tűntek. A görögök valóban egy Istent kerestek, egy nagyobb és jobb Istent, amikor a régebbi zsidó vallás elkeresztényesített változata megérkezett hozzájuk.

A hellén birodalom, mint olyan, nem volt képes fennmaradni. Műveltségbeli uralma folytatódott, ám csak addig tartott, miután biztosította nyugatról a birodalmi igazgatás római politikai tehetségét és miután szert tett keletről egy olyan vallásra, melynek az egy Istene birodalmi méltósággal bírt.

A hellén műveltség a Krisztus utáni első században már elérte a legmagasabb szintjeit; a hanyatlása már megkezdődött; a tanulás fejlődött, a tehetség azonban hanyatlóban volt. Jézus ideái és eszményképei, melyeket a kereszténység részlegesen magában foglalt, éppen ekkoriban váltak részévé a görög műveltség és tanulás megmentésének.

Sándor a görögországi polgárosultság műveltségi ajándékát bízta a keletre; Pál a jézusi örömhír keresztény változatával rohamozta a nyugatot. És ahol a görög műveltség érvényesült nyugaton, ott az elgörögösített kereszténység gyökeret vert.

A jézusi üzenet keleti változata, függetlenül attól, hogy igazabbul megmaradt a tanításai mellett, tovább követte Abner megalkuvást nem ismerő hozzáállását. Sohasem fejlődött úgy, mint az elgörögösített változat és végül odaveszett az iszlám mozgalomban.

 

2. A RÓMAI HATÁS

A rómaiak együttesen vették át a görög műveltséget, a sorsolás útján választott kormányzat helyébe a képviseleti kormányzást állították. És e változás rövidesen kedvezett a kereszténységnek annyiban, hogy Róma a különös nyelvekkel, népekkel, sőt, vallásokkal szemben új türelmet hozott az egész nyugati világ számára.

A keresztények római üldözésének nagy része kezdetben kizárólag abból eredt, hogy a keresztények szerencsétlen módon használták az „ország” fogalmát a tanításaikban. A rómaiak türelmesek voltak mindenféle vallással szemben, de nagyon rossz néven vettek bármit is, amin érződött a politikai vetélkedés. Így aztán, amikor ezek a korai üldöztetések, főként félreértésből kifolyólag, kihunytak, megnyílt az út a vallási hitterjesztés előtt. A római polgárt a politikai igazgatás érdekelte; keveset törődött a művészettel vagy a vallással, viszont szokatlan türelemmel viseltetett mindkettő iránt.

A keleti törvény zord és önkényes volt; a görög törvény változó és művészies volt; a római törvény méltóságteljes és tiszteletet parancsoló volt. A római oktatás hallatlan és közömbös hűséget nevelt. A korai rómaiak a politika iránt elhivatott és magukat teljesen annak szentelt egyedek voltak. Őszinték, lelkesek voltak, magukat az eszményképeiknek szentelték, ám nem volt vallásnak nevezhető meggyőződésük. Kisebbfajta csoda, hogy a görög tanítóik képesek voltak meggyőzni őket arról, hogy elfogadják a Pál-féle kereszténységet.

És ezek a rómaiak egy nagy népet alkottak. Azért tudták kormányozni a nyugatot, mert magukat kormányozták. Ez a párját ritkító becsületesség, odaadás, és rendíthetetlen önuralom eszményi táptalajt jelentett a kereszténység befogadásához és növekedéséhez.

E görög-rómaiak könnyen válhattak szellemi értelemben éppoly odaadó híveivé egy intézményesített egyháznak, mint amennyire politikailag elhivatottak voltak az állam iránt. A rómaiak csak akkor harcoltak az egyházzal, amikor attól tartottak, hogy az állam vetélytársává válik. Róma, mely kevés nemzeti bölcselettel, illetőleg őshonos műveltséggel rendelkezett, a magáévá tette a görög műveltséget és merészen elfogadta Krisztust erkölcsi életfelfogásaként. A kereszténység Róma erkölcsi műveltségévé vált, de aligha lett a vallásává abban az értelemben, hogy a szellemi gyarapodás egyéni megtapasztalásává vált volna azok körében, akik az új vallást ilyen nagyban fogadták el. Való igaz, hogy sok egyed mindezen államvallás felszíne alá hatolt és lelki táplálékra lelt az elgörögösített és elpogányosított kereszténység lappangó igazságaiban rejlő jelentéstartalmak valódi értékeiben.

A sztoikus ember és az ő merész folyamodványa a „természethez és a lelkiismerethez” csak még jobban felkészítette egész Rómát Krisztus elfogadására, legalábbis értelmileg. A római polgár természeténél és képzettségénél fogva jogász volt; még a természeti törvényeket is mélyen tisztelte. És most, a kereszténységben, meglátta az Isten törvényeit a természeti törvényekben. Egy nép, mely Cicerót és Vergiliuszt adott a világnak, érett volt a Pál-féle elgörögösített kereszténységre.

És így ezek az elrómaiasított görögök arra kényszerítették mind a zsidókat, mind a keresztényeket, hogy bölcseletivé tegyék a vallásukat, hangolják összes annak eszméit és rendszerezzék az eszményképeit, az élet létező folyásához szabják a vallási szokásaikat. És mindezt óriási mértékben segítette az, hogy a héber írásokat lefordították görögre és később görög nyelven lejegyezték az Újszövetséget.

A görögök, szemben a zsidókkal és sok más néppel, sokáig átmenetileg hittek a halhatatlanságban, a halál utáni valamiféle továbbélésben, és mivel éppen ez volt a jézusi tanítás lényege, biztos volt, hogy a kereszténység erős vonzóerőt fog gyakorolni rájuk.

A görög-műveltségi és a római-politikai győzelmek sorozata egy birodalommá szilárdította a Földközi-tengeri vidékeket, melynek egy nyelve és egy műveltsége volt, és amely felkészítette a nyugati világot az egy Istenre. A judaizmus bocsátotta rendelkezésre ezt az Istent, de a judaizmus nem volt elfogadható vallás ezen elrómaiasított görögök számára. Filó segített valamelyest abban, hogy a tiltakozásuk mérséklődjön, ám a kereszténység egy még jobb képet mutatott nekik az egy Istenről, és ők készségesen el is fogadták azt.

 

3. A RÓMAI BIRODALOM FENNÁLLÁSA ALATT

A római politikai uralom megerősítése után és a kereszténység elterjedését követően a keresztények olyan helyzetben találták magukat, ahol volt egy Isten, egy nagyszerű vallási felfogás, de nem volt birodalom. A görög-rómaiak olyan helyzetben találták magukat, amelyben egy nagy birodalom létezett, de nem volt olyan Isten, mely a birodalmi istenimádat és szellemi egyesítés alkalmas vallási felfogásául szolgált volna. A keresztények elfogadták a birodalmat; a birodalom elfogadta a kereszténységet. A rómaiak politikai uralmi egységet biztosítottak; a görögök műveltségi és művelődési egységet; a kereszténység vallásos gondolkodási és szokásbeli egységet.

Róma birodalmi univerzalizmussal győzte le a hazafiság hagyományát és a történelemben első alkalommal tette lehetővé a különféle fajoknak és nemzeteknek azt, hogy legalább névlegesen elfogadják az egy vallást.

A kereszténység akkor jött divatba Rómában, amikor nagy küzdelem folyt a sztoikusok életerős tanításai és a rejtelemimádatok üdvözülési ígéretei között. A kereszténység üdítő vigasszal és felszabadító erővel jött el egy szellemileg kiéhezett néphez, melynek nyelvében nem volt szó az „önzetlenségre”.

Ami a kereszténység legnagyobb erejét adta, az az volt, ahogyan a hívek a szolgálatteli életet megélték, sőt, ahogy meghaltak a hitükért a kiterjedt üldöztetés korai időszakaiban.

A gyermekek iránti krisztusi szeretettel kapcsolatos tanítás rövidesen véget vetett annak a széles körben elterjedt szokásnak, hogy a nem kívánt gyermekeket, különösen a lánygyermekeket, halálnak adták.

A keresztény istenimádat korai tervét nagymértékben a zsidó zsinagógától vették, melyet a Mitrász-szertartás módosított; később sok pogány külsőséget adtak hozzá. A korai keresztény egyház gerincét a judaizmusra áttért, de elkeresztényesített görögök alkották.

A Krisztus utáni második század hozta el a világtörténelem legjobb időszakát ahhoz, hogy egy jó vallás fejlődhessen a nyugati világban. Az első évszázadban a kereszténység küzdelmekkel és kiegyezésekkel készült arra, hogy gyökeret verjen és gyorsan terjeszkedjen. A kereszténység elfogadta a császárt; a császár elfogadta a kereszténységet. Nagyszerű korszak volt ez egy új vallás terjedéséhez. Vallási szabadság érvényesült; az utazás általános volt, a gondolat pedig akadálytalan.

A névlegesen elfogadott, elgörögösített kereszténység szellemi lendülete túl későn ért el Rómába ahhoz, hogy megakadályozza a már jócskán beindult erkölcsi hanyatlást vagy hogy ellensúlyozza a már jól megalapozott és egyre erősödő faji leépülést. Ez az új vallás műveltségi szükségszerűség volt a birodalmi Róma számára, és roppant szerencsétlen dolog, hogy nem vált tágabb értelemben a szellemi üdvözülés eszközévé.

Még egy jó vallás sem tudna megmenteni egy nagy birodalmat a kormányzati ügyekben való egyéni részvétel hiányának biztos következményeitől, valamint az olyan dolgokétól, mint a túlzott gyámkodás, a túladóztatás és a visszaélések tömkelege, a Levantéval folytatott kiegyenlítetlen kereskedelem, mely lecsapolta az aranyat, a szórakozási őrület, a római szabványosítás, a nők lealacsonyítása, a rabszolgaság és a faji hanyatlás, a fizikai szerencsétlenségek, és egy államegyház, melynek intézményesülése a szellemi sivárság szintjéhez közelített.

Alexandriában azonban nem voltak olyan rosszak a körülmények. Az első tanhelyek továbbra is megalkuvás nélkül sok mindent megtartottak Jézus tanításaiból. Panténusz Kelement tanította, majd pedig Nátánielt követve továbbment Indiába, hogy Krisztust hirdesse. Jézus néhány eszményképét ugyan feláldozták a kereszténység kiépítésekor, mégis, a tisztesség okán fel kell jegyeznünk, hogy a második század végére a görög-római világ gyakorlatilag összes nagy elméje kereszténnyé lett. A győzelem a beteljesüléséhez közeledett.

És ez a római birodalom kellően hosszú ideig állt fenn ahhoz, hogy biztosítsa a kereszténység továbbélését még a birodalom összeomlása után is. Mi azonban gyakran merengtünk el azon, hogy mi történt volna Rómában és a világban, ha az országról szóló evangéliumot fogadták volna el a görög kereszténység helyett.

 

4. AZ EURÓPAI SÖTÉT KORSZAKOK

Az egyház, mint a társadalom járuléka és politikai szövetségese, arra volt ítélve, hogy osztozzon az úgynevezett európai „sötét korszakok” értelmi és szellemi hanyatlásában. Ebben az időben a vallás egyre inkább szerzetesivé, az élet örömeit elutasítóvá, és törvényesítetté vált. Szellemi értelemben a kereszténység téli álomba merült. Ebben az időszakban e szunnyadó és elvilágiasított vallás mellett létezett a megmagyarázhatatlan keresésének, a képtelen szellemi tapasztalásnak egy, a valószerűtlenséggel határos és a minden-isten tannal bölcseleti értelemben rokon folyamatos árama.

E sötét és kétségbeejtő évszázadokban a vallás gyakorlatilag megint csak másodkézből valóvá lett. Az egyén csaknem elveszett az egyház mindent elborító tekintélyében, hagyományában, és kényszerében. Egy új szellemi fenyegetés támadt a „szentek” gyülekezetének megteremtésével, akikről azt tartották, hogy különleges befolyásuk van az isteni bíróságoknál, és akik ezért, amennyiben az ember eredményesen folyamodik hozzájuk, képesek közbenjárni az ember érdekében az Istenek előtt.

A kereszténység azonban elegendő mértékben közösségiesült és elpogányosodott ahhoz, hogy, miközben képtelen volt ellenállni a beköszöntő sötét korszakoknak, annál jobban fel volt készülve arra, hogy túlélje az erkölcsi sötétség és a szellemi megrekedés e hosszú időszakát. És a nyugati polgárosultság hosszú éjszakája alatt meg is maradt és tovább működött erkölcsi hatásként a világban, amikor a megújhodás kora elérkezett. A kereszténységnek a sötét korszakok elmúltával való helyreállítása azt eredményezte, hogy számos olyan szakadár felekezet jött létre, melyek az emberi személyiség különleges értelmi, érzelmi, és szellemi fajtáinak megfelelő keresztény tanításokat, meggyőződéseket vállaltak fel. És a sajátos keresztény csoportok, illetőleg vallásos családok közül sok még e beszámoló elkészítésének idején is létezik.

A kereszténység olyan történelemmel rendelkezik, mely Jézus vallásának egy, a Jézusról szóló vallássá való akaratlan átalakításából indult ki. A továbbiakban az elgörögösítés, az elpogányosítás, az elvilágiasítás, az intézményesítés, az értelmi leépülés, a szellemi hanyatlás, az erkölcsi megdermedés, a megsemmisülés fenyegetése, a későbbi megújhodás, a részekre szakadás, és legújabban a viszonylagos helyreállítás megélésének történelmét mutatja. Ez a leszármazás eredendően meglévő életerőre utal és a rendelkezésére álló hatalmas megújító erőforrásokat jelzi. És ugyanez a kereszténység van most jelen a nyugati népek polgárosodott világában és áll szemtől szemben egy olyan létküzdelemmel, mely még nyugtalanítóbb, mint azokban az eseménydús válsághelyzetekben volt, melyek az elsőbbségért vívott múltbéli csatáit jellemezték.

A vallás most a tudományos elmék és az anyagias hajlamok új korszakának kihívásával szembesül. A világi és a szellemi eme roppant küzdelemében Jézus vallása végül diadalmaskodni fog.

 

5. A MAI KOR PROBLÉMÁJA

A huszadik század megoldandó új problémákat hozott a kereszténységnek és minden más vallásnak. Minél magasabbra kapaszkodik egy polgárosodott társadalom, annál szükségesebbé válik az a kötelesség, hogy az ember „először a menny valóságait keresse” mindazon erőfeszítéseiben, hogy kiegyensúlyozza a társadalmi viszonyokat és megkönnyítse a társadalom anyagi problémáinak megoldását.

Az igazság gyakran válik zavaróvá és akár félrevezetővé is, amikor felosztják, szétbontják, elkülönítik, és túl sokat elemzik. Az élő igazság csak akkor tanítja jól az igazságkeresőt, amikor az illető az igazságot a maga teljességében és élő szellemi valóságként fogadja be, nem pedig az anyagi tudomány tényeként vagy a közbelépő művészet sugalmazásaként.

A vallás kinyilatkoztatás az ember számára az ő isteni és örökkévaló végzetéről. A vallás tisztán személyes és szellemi tapasztalás és örökre meg kell különböztetni az ember olyan egyéb magas szintű gondolkodási formáitól, mint:

1. Az ember okszerű beállítottsága az anyagi valóság dolgai vonatkozásában.

2. Az ember szépségtani értékítélete a szép mellett a csúnyával szemben.

3. Az emberi erkölcstani elismerés a társadalmi kötelezettségek és a politikai kötelesség iránt.

4. Az ember emberi erkölcsi érzéke még önmagában és önmagától sem vallási jellegű.

A vallás rendeltetése meglelni a hitet, bizodalmat, és bizonyosságot előhívó értékeket a világegyetemban; a vallás az istenimádatban teljesedik be. A vallás fedezi fel a lélek számára az elme által feltárt viszonylagos értékektől elütő legfelsőbb értékeket. Ilyen emberfeletti rálátásra csakis igazi vallásos tapasztaláson keresztül lehet szert tenni.

A szellemi valóságokra épített társadalmi rendszer erkölcsiség nélkül nem tartható fenn jobban, mint a naprendszer gravitáció nélkül.

Ne próbálkozzatok a kíváncsiság kielégítésével vagy minden, a lélekben ott kavargó, lappangó kaland kiélésével a húsvér testbeni rövid élet alatt. Legyetek türelemmel! ne engedjetek a kísértésnek, hogy féktelenül elmerüljetek olcsó és hitvány kalandban. Fogd be az energiáidat és zabolázd meg a szenvedélyeidet; légy higgadt, miközben a fokozatos fejlődési kaland és a felkavaró felfedezés egy végtelen létpályájának fenséges kibontakozását várod.

Az eredettel kapcsolatos zűrzavarban nem szabad szem elől téveszteni az örök beteljesülést. Ne felejtsd el, hogy Jézus még a kisgyermekeket is szerette, és hogy mindörökre világossá tette az emberi személyiség nagy értékét.

A világ szemlélésekor emlékezz, hogy a rossz megpillantott fekete foltjai a végleges jó fehér hátterében látszanak. Nem pusztán a rossz fekete hátterében nyomorúságosan mutató jó fehér foltjait látod.

Amikor oly sok közreadandó és hirdetendő jó igazság van, miért kellene az embereknek oly sokáig megmaradniuk a rossznál a világban csak azért, mert az ténynek tűnik? Az igazság szellemi értékei élvezetesebbek és felemelőbbek, mint a rossz jelensége.

A vallásban Jézus a tapasztalás módszerét támogatta és követte, éppen úgy, ahogy a mai tudomány a kísérletezés módszerét alkalmazza. Istent a szellemi rálátás irányító hatásain keresztül találjuk meg, de a lélek e rálátásához a szép szeretetén, az igazság keresésén, a kötelesség iránti hűségen, és az isteni jóság imádásán keresztül közelítünk. Mindezen értékek közül azonban a szeretet az igazi kísérő a valódi rálátáshoz.

 

6. ANYAGI ELVŰ GONDOLKODÁS

A tudósok akaratlanul is anyagközpontú fejvesztettségbe hajszolták az emberiséget; meggondolatlanul a korszakok erkölcsi bankja miatt kezdett el aggódni, ám az emberi tapasztalás e bankja hatalmas szellemi erőforrásokkal rendelkezik; képes kielégíteni a vele szemben támasztott igényeket. Csakis a meggondolatlan emberek vesztik el a fejüket zavarodottságukban az emberi faj szellemi tőkéit illetően. Amikor az anyagelvű-világias fejvesztettség véget ér, Jézus vallása nem mutat csődöt. A mennyország szellemi bankja ki fogja fizetni a hitet, a reményt, és az erkölcsi biztonságot mindazoknak, akik igénybe vették „az Ő nevében”.

Függetlenül attól, hogy milyen az anyagelvűség és Jézus tanításai közötti látszólagos összeütközés, egészen nyugodtak lehettek afelől, hogy az eljövendő korszakokban a Mester tanításai teljes győzelmet aratnak. A valóságban az igaz vallás nem keveredhet semmiféle ellentmondásba a tudománnyal; semmilyen szempontból nem érintett az anyagi dolgokban. A vallás egyszerűen közömbös a tudomány iránt, de rokonszenvezik vele, míg a leginkább a tudóssal foglalkozik.

A puszta tudás hajszolása a bölcsesség velejáró értelmezése és a vallásos tapasztalás szellemi rálátása nélkül végül borúlátáshoz és emberi kétségbeeséséhez vezet. A kevés tudás tényleg zavarba ejtő.

Ezen írás elkészítésekor az anyagelvű korszak legrosszabb része már lezárult; a jobb megértés napja már virrad. A tudományos világ felsőbbrendű elméi a világszemléletükben többé már nem teljesen anyagelvűek, de az egyszerű emberek a korábbi tanok eredményeként még mindig hajlanak abba az irányba. A fizikai valószerűség e korszaka azonban csak egy múló mellékesemény az ember földi életében. A mai tudomány az igaz vallást – Jézus tanításait, vagyis ahogyan azok a híveinek életébe átmentek – érintetlenül hagyta. Minden, amit a tudomány tett, csak annyi volt, hogy lerombolta az élet helytelen értelmezéseinek gyerekes ábrándjait.

A tudomány mennyiségi tapasztalás, a vallás minőségi tapasztalás, ami az ember földi életét illeti. A tudomány jelenségekkel foglalkozik; a vallás eredetekkel, értékekkel, és célokkal. Okokat megjelölni a fizikai jelenségek magyarázatául annyit tesz, mint bevallani a tudatlanságot a véglegeseket illetően és ez végül a tudóst egyenesen visszavezeti az első nagy okhoz – a Paradicsom Egyetemes Atyjához.

A csodák korából a gépek korába való kényszeredett átlendülés teljesen összezavarta az embert. A működéselvű világnézet hamis bölcselőinek eszessége és ügyessége éppen az ő működésközpontú állításaikat cáfolja. Egy anyagi világnézetű ember elméjének végzetszerű fürgesége örökre cáfolja azon állításait, hogy a világegyetem egy vak és céltalan energiajelenség.

A némely tanultnak mondott ember működéselvű természetközpontúsága és az utca emberének meggondolatlan világiasságelvűsége egyaránt csak és kizárólag a dolgokkal törődik; nélkülöznek minden szellemi természetű valódi értéket, megerősítést, és megelégedettséget, és nem rendelkeznek hittel, reménnyel, és örökkévaló bizonyossággal sem. A mai élet egyik nagy problémája az, hogy az ember úgy gondolja, hogy túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy időt találjon a szellemi elmélyedésre és a vallási áhítatra.

Az anyagi elvű gondolkodás a lélektelen báb szintjére fokozza le az embert és pusztán olyan számtani jelképpé teszi, mely kétségbeesett helyet talál egy sivár és működésközpontú világegyetem mennyiségtani képletében. De honnan származik ez az egész, hatalmas mennyiség- és tértani világegyetem, ha nincs egy Fő-mennyiségtanász? A tudomány értekezhet hosszasan az anyag tartósításáról, a vallás azonban az emberek lelkének megőrzését érvényesíti – a szellemi valóságokkal és az örökkévaló értékekkel kapcsolatos tapasztalásaikhoz van köze.

A ma anyagelvű társadalomkutatója közösséget vizsgál, jelentést készít róla, és úgy hagyja az embereket, ahogy találta őket. Ezerkilencszáz évvel ezelőtt a tanulatlan galileaiak azt tanulmányozták, hogy Jézus miként adja életét szellemi hozzájárulásul az ember benső tapasztalásához és aztán elindultak és fenekestül felforgatták a római birodalmat.

A vallási vezetők azonban nagy hibát követnek el, amikor a mai embert a középkor kürtjeinek hangjával próbálják meg szellemi csatába hívni. A vallásnak új és naprakész jelmondatokkal kell felkészülnie. Sem a demokrácia, sem semmilyen más politikai csodaszer nem fogja átvenni a szellemi előrehaladás helyét. A hamis vallások jelenthetik a valóság megkerülését, de az evangéliumában Jézus a halandó embert egészen a szellemi fejlődés egy örök valóságának bejáratáig vezette.

Azt mondani, hogy az elme az anyagból „bukkant elő”, az nem magyaráz meg semmit. Ha a világegyetem pusztán működési rend volna és az elme nem válna el az anyagtól, akkor semmilyen megfigyelt jelenségre nem tudnánk két különböző értelmezést adni. Az igazság, szépség, és jóság fogalma nem eredendően van meg a természettanban vagy a vegytanban. Egy gép nem képes tudni, még kevésbé képes megismerni az igazságot, vágyni az igazságosságra, és táplálni a jóságot.

A tudomány lehet fizikai, az igazságot felismerő tudós elméje azonban egyből anyagfeletti. Az anyag nem ismeri az igazságot, és nem szeretheti az irgalmat sem, nem lelheti örömét a szellemi valóságokban. A szellemi megvilágosodottságon alapuló és az emberi létezésben gyökerező erkölcsi meggyőződések éppoly valósak és bizonyosak, mint a fizikai megfigyelésekre alapozott mennyiség- és tértani levezetések, csak éppen egy másik és magasabb szinten.

Ha az emberek csak gépek volnának, akkor többé-kevésbé egyformán válaszolnának egy anyagi világegyetemnek. Egyéniség nem létezne, személyiség pedig még kevésbé.

A Paradicsom abszolút működési rendjének ténye a világegyetemek mindenségében, a Második Forrás és Középpont korlátlan akaratának jelenlétében, mindörökre bizonyossá teszi, hogy a meghatározók nem kizárólagos törvényei a mindenségrendnek. Az anyagelvűség ott van, de nem kizárólagos; a működéselvű világnézet jelen van, de nem korlátlanul; az eleve elrendelés ott van, de nem egyedül.

Az anyag véges világegyeteme az elme és a szellem együttes jelenléte nélkül végül egységessé és eleve meghatározottá válna. A mindenségrendi elme hatása állandóan önkéntelenséget fecskendez még az anyagi világokba is.

A szabadság vagy a kezdeményezés a lét bármely mezején egyenes arányban áll a szellemi hatás és a mindenségrendi-elmei szabályozás mértékével; vagyis, az emberi tapasztalásban „az Atya akarata” megcselekedésének tényleges mértékével. Így aztán, amint egyszer hozzáfogsz, hogy megtaláld az Istent, az lesz a meggyőző bizonyítéka annak, hogy az Isten már megtalált téged.

A jóság, a szépség, és az igazság őszinte keresése elvezet az Istenhez. És minden tudományos felfedezés a világegyetemben meglévő szabadság és egységesség létét támasztja alá. A felfedező szabadon tehetett felfedezést. A felfedezett dolog valós és láthatólag egységes, különben nem lehetett volna dolognak nevezni.

 

7. AZ ANYAGELVŰSÉG SÉRÜLÉKENY VOLTA

Mily ostoba dolog az anyagias beállítottságú embertől, hogy érvényesülni enged olyan sérülékeny elméleteket, mint a működésközpontú világegyetemről szólókat, melyek megfosztják őt az igaz vallás személyes tapasztalásának hatalmas szellemi erőforrásaitól. A tények sohasem veszekednek az igaz szellemi hittel; az elméletek igen. Jobb volna, ha a tudomány a babonaság lerombolásának szentelné magát, mintsem hogy megpróbálja megdönteni a vallásos hitet – a szellemi valóságokba és az isteni értékekbe vetett emberi hitet.

A tudománynak anyagi téren azt kell megtennie az emberért, amit a vallás tesz érte szellemi téren: tágítsa az élet látókörét és terjessze ki a személyiségét. Az igaz tudomány nem állhat tartós vitában az igaz vallással. A „tudományos módszer” pusztán egy mérőrúd, mellyel az anyagi kalandok és a fizikai teljesítmények mérhetők. Lévén azonban, hogy anyagi és teljes mértékben értelmi, teljességgel használhatatlan a szellemi valóságok és a vallásos tapasztalások kiértékeléséhez.

A mai kor működéselvű gondolkodójának következetlensége: Ha ez pusztán egy anyagi világegyetem volna és az ember csak gép lenne, akkor az ilyen ember teljességgel képtelen lenne magát ilyen gépként felismerni, és az ilyen gép-ember hasonlóképpen semennyire sem volna tudatában egy ilyen anyagi világegyetem létezése tényének. A működéselvű tudomány anyagközpontú rémülete és kétségbeesése nem ismerte fel a tudós szellem-segítette elméjének tényét, melynek anyagfeletti rálátása alkotja meg ezeket a téves és önellentmondásos felfogásokat egy anyagelvű világegyetemről.

Az örökkévalóságnak és végtelenségnek, az igazságnak, szépségnek, és jóságnak a paradicsomi értékei az idő és tér világegyetemei jelenségeinek tényeiben rejtőznek. De a szellemtől született halandó esetében a hit szemére van szükség ahhoz, hogy észlelje és lássa ezeket a szellemi értékeket.

A szellemi fejlődés valóságai és értékei nem valamiféle „lélektani kivetülés” – az anyagi elme valamilyen pusztán megdicsőült ábrándja. Az ilyen dolgok az emberben lakozó Igazítónak a szellemi előrejelzései, amely az Istennek az ember elméjében élő szelleme. És ne hagyd, hogy a „viszonylagossággal” kapcsolatosan futólag megpillantott felfedezések megízlelése összezavarja az Isten örökkévalóságára és végtelenségére vonatkozó fogalmaidat. És az önkifejezés szükségességét érintő mindenféle kérelmedben ne kövesd el azt a hibát, hogy nem gondoskodsz az Igazító-kifejezésről, a te valódi és jobb éned megnyilvánulásáról.

Ha ez csak egy anyagi világegyetem volna, akkor az anyagi ember sohasem lenne képes eljutni egy ilyen kizárólag anyagi létezés működéselvű felfogásához. Éppen hogy a világegyetemről alkotott ezen működésközpontú felfogás az, amely már magában is nem-anyagi elmejelenség, és az egész elme nem-anyagi eredetű, függetlenül attól, hogy mennyire tűnik anyagi értelemben meghatározottnak és működési szempontból szabályozottnak.

A halandó ember részlegesen fejlett elmerendszere nincs felruházva elegendően bőséges következetességgel és bölcsességgel. Az ember önteltsége gyakran lehagyja az értelmét és kijátssza a következetes észjárását.

Önmagában és önmagától még a leginkább kishitű, anyagi világnézetű ember borúlátása is elégséges bizonyíték arra, hogy a balhitű ember világegyeteme nem teljesen anyagi. A derűlátás és a borúlátás egyaránt egy olyan elmében keletkezett fogalmi válasz, mely elme értékeknek és tényeknek egyaránt a tudatában van. Ha a világegyetem tényleg az volna, aminek az anyagi elvű gondolkodó tekinti, akkor az ember, mint emberi gép épp ama tény mindenféle tudatos felismerésének volna híján. Az értékekről a szellemtől született elmében alkotott fogalom tudata nélkül a univerzumi anyagelvűség ténye és a világegyetemi működés működésközpontú jelensége az ember számára teljességgel felismerhetetlen lenne. Egy gépben nem tudatosulhat egy másik gép természete vagy értéke.

Egy működéselvű életfelfogás és a világegyetem azért nem lehet tudományos, mert a tudomány csakis anyagokat és tényeket ismer el és azokkal foglalkozik. A bölcselet elkerülhetetlenül tudományfeletti. Az ember a természet anyagi ténye, viszont az élete olyan jelenség, mely meghaladja a természet anyagi szintjeit annyiban, hogy elmei szabályozó-sajátosságokat és szellemi teremtőjegyeket mutat.

Az ember azon őszinte igyekezete, hogy a működéselvű világnézet hívévé váljon, arra a megrendítően szomorú jelenségre utal, hogy az ember hasztalanul törekszik értelmi és erkölcsi öngyilkosságot elkövetni. De nem képes rá.

Ha a világegyetem csak anyagi volna és az ember csak gép lenne, akkor nem volna tudomány, mely arra buzdítaná a tudóst, hogy kösse ki a világegyetem e működésközpontosulását. A gépek nem képesek magukat megmérni, osztályozni, vagy kiértékelni. Ilyen tudományos munkát csakis valamilyen gépfeletti besorolású entitás képes végezni.

Ha a világegyetemi valóság csak egy hatalmas gép, akkor az embernek a világegyetemen kívül és attól távol kell lennie annak érdekében, hogy egy ilyen becslés tényét felismerje és az e becslésbe való bepillantást magában tudatosítsa.

Ha az ember csak egy gép, akkor ez az ember milyen eljárással jut el odáig, hogy higgye vagy azt állítsa, hogy tudja, hogy ő csak egy gép? Az emberben az önnön valójára vonatkozó, benne tudatosuló értékelés tapasztalása sohasem pusztán egy gép szükségszerű tartozéka. Az öntudatos és magát a működéselvű világnézet hívének valló ember a lehető legjobb válasz a működésközpontú világnézetre. Ha az anyagelvűség tény volna, akkor nem létezhetnének öntudatos működéselvű világnézetűek. Az is igaz, hogy az embernek előbb erkölcsös személynek kell lennie, mielőtt erkölcstelen tetteket vihetne véghez.

Épp az anyagelvűség igénye hozza magával az elmének egy olyan felsőbb-anyagi tudatát, mely ilyen tantételek kijelentésére vetemedik. Egy rendszer leépülhet, de sohasem fejlődhet. A gépek nem gondolkoznak, alkotnak, álmodnak, vágyakoznak, eszményítenek, vágynak az igazságra, vagy szomjazzák az igazságosságot. Nem hajtja életüket az a szenvedély, hogy más gépeket szolgáljanak és az örökkévaló fejlődésbeli céljukul az Isten megtalálásának és az őhozzá hasonlóvá válásra való törekvésnek a magasztos feladatát válasszák. A gépek sohasem értelmiek, érzelmiek, művésziek, erkölcsiek, erkölcsösek, vagy szellemiek.

A művészet bizonyítja, hogy az ember nem működéselvű; de azt nem bizonyítja, hogy szellemi értelemben halhatatlan. A művészet halandó morontia, mely az anyagi ember és a szellemi ember közötti közbenső mezőn helyezkedik el. A költészet kísérlet arra, hogy az ember az anyagi valóságoktól a szellemi értékekhez meneküljön.

Egy magas szinten polgárosodott társadalomban a művészet emberközelivé teszi a tudományt, az igaz vallás pedig viszonzásul szellemivé lényegíti azt – a szellemi és örökkévaló értékekre való rálátássá. A művészet a valóság emberi és tér-idő kiértékelését jelenti. A vallás maga a mindenségrendi értékek isteni befogadása és az örökkévaló fejlődést von maga után a szellemi felemelkedésben és kiteljesedésben. Az idő művészete akkor veszélyes, amikor vakká válik az isteni minták ama szellemi alapelvei iránt, melyeket az örökkévalóság ver vissza az idő valóságárnyékaiként. Az igazi művészet az élet anyagi dolgainak eredményes kezelése; a vallás az élet anyagi tényeinek megnemesítő átalakítása, és az sohasem hagy fel a művészet szellemi kiértékelésével.

Mily ostoba dolog azt feltételezni, hogy az önműködő báb képes volna az önműködés életfelfogását megragadni, és milyen nevetséges azt várni tőle, hogy más bábokról és a bábtársairól egy ilyen felfogást kialakítson!

Az anyagi világegyetem bármiféle tudományos értelmezése értéktelen, hacsaknem biztosít kellő elismerést a tudós irányában. A művészet semmiféle értékelése nem lehet hiteles, hacsaknem nyújt elismerést a művész számára. Az erkölcsök bármely értékelése értelmetlen, hacsaknem foglalja magába az erkölcsös embert. Semmilyen bölcselet nem épületes, ha figyelmen kívül hagyja a bölcselőt, a vallás pedig nem létezhet a vallásos ember valós tapasztalása nélkül, aki épp e tapasztalásban és azon keresztül törekszik megtalálni Istent és megismerni őt. A világegyetemek mindenségének hasonlóképpen nincs jelentősége a VAGYOK-tól, attól a végtelen Istentől elkülönítve, aki teremtette és aki szüntelenül igazgatja azt.

A működéselvű világnézet hívei – az emberbarát-elvű gondolkodók – hajlamosak sodródni az anyagi áramlatokkal. Az eszményelvűek és a szellemelvűek merik használni az értelem- és erőlapátjaikat, hogy megváltoztassák az energiaáramlatok láthatólag tisztán anyagi irányát.

A tudomány az elme mennyiség- és tértanából él; a zene az érzelmek ütemét fejezi ki. A vallás a lélek szellemi üteme a Végtelenség felsőbb és örökkévaló dallammértékeivel való tér-idő összehangzásban. A vallásos tapasztalás valami olyasmi az emberi életben, amely igazán felette áll a mennyiségtannak.

A nyelvben az ábécé jelenti az anyagelvűség rendjét, míg a szavak, melyek – a szeretetre és gyűlöletre, a gyávaságra és bátorságra vonatkozó – ezernyi gondolat, nagy idea, és nemes eszménykép jelentését fejezik ki, az anyagi és a szellemi törvény hatályán belüli elmeteljesítményeket mutatják, s amelyeket a személyiségi sajátakarat igénye irányít, és az eredendően meglévő, helyzeti felruházottság korlátoz.

A világegyetem nem olyan, mint azok a törvények, működési rendek, és azok az azonosságok, melyeket a tudós felfedez, és amelyeket ő tudománynak kezd tekinteni, hanem inkább a kíváncsi, gondolkodó, döntést hozó, alkotó, összeállító, és megkülönböztető tudós az, aki így szemléli a világegyetemi jelenségeket és így osztályozza a teremtés anyagi oldalának működésközpontú szakaszaiban eredendően meglévő mennyiség- és tértani tényeket. A világegyetem nem is olyan, mint a művész művészete, hanem inkább olyan, mint a törekvő, álmodozó, vágyakozó, és haladó művészé, aki egy szellemi cél elérésére irányuló erőfeszítésében megpróbálja meghaladni az anyagi dolgok világát.

A tudós, nem pedig a tudomány az, aki érzékeli egy, energiából és anyagból álló, fejlődő és haladó világegyetem valóságát. A művész, és nem a művészet az, aki kimutatja az anyagi létezés és a szellemi szabadság közötti átmeneti morontia világ létezését. A vallásos ember, nem pedig a vallás az, aki bizonyítja azoknak a szellemi valóságoknak és isteni értékeknek a létét, melyekkel az ember az örökkévalósági fejlődésben találkozik.

 

8. VILÁGI EGYEDURALOM

De miután az anyagelvűség és a működéselvű világnézet többé-kevésbé legyőzetett, a huszadik századi világiasságrend pusztító hatása még mindig lerontja a gyanútlan lelkek millióinak szellemi tapasztalását.

A mai világiasságrendet két világméretű hatás segítette. A világiasságrend apja a tizenkilencedik és a huszadik század úgynevezett tudományának szűklátókörű és istentelen hozzáállása volt – az istent nem ismerő tudományé. A mai világiasságrend anyja az egyeduralmi középkori keresztény egyház volt. A világiasságrend az intézményesített keresztény egyház által csaknem teljesen uralt nyugati polgárosultság elleni fokozódó tiltakozásként indult.

A jelen kinyilatkoztatás idején mind az európai, mind az amerikai élet uralkodó értelmi és bölcseleti légköre határozottan világi – emberközpontú. A nyugati gondolkodás háromszáz éve fokozatosan elvilágiasodott. A vallás hatása egyre inkább névlegessé, nagymértékben szertartáskövetői szokássá vált. A nyugati polgárosodott társadalomban a magukat kereszténynek mondó emberek többsége tudtán kívül ténylegesen világiasságrendi.

Nagy erő, hatalmas ráhatás kellett a nyugati népek gondolkodásának és életének a korlátlan hatalmon alapuló egyházi uralom elsorvasztó szorításából való kiszabadításához. A világiasságrend összetörte az egyházi ellenőrzés bilincseit, és erre most azzal fenyeget, hogy új és istentelen fajta uralmat szerez a mai ember szíve és elméje felett. A zsarnoki és egyeduralmon alapuló politikai állam a tudományos anyagelvűség és a bölcseleti világiasságrend közvetlen leszármazottja. Amint a világiasságrend felszabadítja az embert az intézményesített egyház uralma alól, rögtön el is adja rabszolgának az egyeduralmi állam számára. A világiasságrend csak azért szabadítja fel az embert az egyházi rabszolgaságból, hogy őt elárulva politikai zsarnokságba és gazdasági rabszolgaságba taszítsa.

Az anyagi elvű gondolkodás tagadja Istent, a világiasságrend egyszerűen nem vesz róla tudomást; legalábbis ez volt a korai hozzáállás. A világiasságrend újabban harciasabb magatartást vett fel, annak a vallásnak a helyet akarja betölteni, amelynek egyeduralmi rabszolgaságával egykor szembeszállt. A huszadik századi világiasságrend abba az irányba mozdul el, hogy megerősítse, hogy az embernek nincs szüksége Istenre. De vigyázzatok! az emberi társadalomnak ez az istentelen életfelfogása csakis nyugtalansághoz, gyűlölködéshez, boldogtalansághoz, háborúhoz, és világméretű végromláshoz vezet.

A világiasságrend sohasem hozhat békét az emberiségnek. Az emberi társadalomban semmi sem veheti át az Isten helyét. De jól figyeljetek! ne mondjatok le gyorsan a világias lázadásnak az egyházi egyeduralomból szerzett jótékony előnyeiről. A nyugati polgárosodott társadalom ma számos szabadságot és megelégedettséget élvez a világias lázadás eredményeként. A világiasságrend nagy hibája ez volt: Lázadt a vallási hatóságok által az élet felett gyakorolt csaknem teljes ellenőrzés ellen, és miután kivívta az ezen egyházi zsarnokság alól való felszabadulást, a világiasságrendiek folytatták a lázadást maga az Isten ellen, néha titkon, néha pedig nyíltan.

A világiasságrendi lázadásnak köszönhetitek az amerikai indusztrializmus lenyűgöző alkotó erejét és a nyugati polgárosodott társadalom páratlan anyagi fejlődését. És mivel a világiasságrendi lázadás túl messzire ment és szem elől veszítette Istent és az igaz vallást, az ember le is aratta a világháborúk és a nemzetközi egyensúlyzavarok nem várt termését.

Az Istenbe vetett hitet nem szükséges feláldozni ahhoz, hogy az ember élvezhesse a mai világias lázadás áldásait: a türelmet, a társadalmi szolgálatot, a demokratikus kormányzást, és a polgárjogokat. Nem volt szükség arra, hogy a világiasságrendiek szembeszálljanak az igaz vallással ahhoz, hogy segítsék a tudományt és előmozdítsák az oktatást.

A világiasságrend azonban nem az egyetlen szülője az élet kiteljesítésében szerzett mindeme hasznoknak. A huszadik század nyereségei mögött nem csak a tudomány és a világiasságrend áll, hanem a názáreti Jézus élete és tanítása fel nem ismert és el nem ismert szellemi munkálása is.

Isten nélkül, vallás nélkül a tudományos világiasságrend sohasem képes összehangolni az erőit, összhangba hozni az elütő és versengő érdekekeit, fajait, és nemzeti érzületeit. Ez a világias emberi társadalom, függetlenül a páratlan anyagi vívmányától, lassan szétporlad. A kibékíthetetlen ellentét által működtetett eme szétmállásnak a leginkább ellenálló összetartó erő a hazafiság. És az erőszakos nemzetieskedés a világbéke előtt álló fő akadály.

A világiasságrend eredendő gyengesége az, hogy félredobja az erkölcstant és a vallást a politikáért és a hatalomért. Egyszerűen nem teremthetitek meg az emberek közötti testvériséget úgy, hogy közben figyelmen kívül hagyjátok, illetőleg tagadjátok az Isten atyaságát.

A világias társadalmi és politikai derűlátás hiú remény. Isten nélkül sem a függetlenség és a szabadság, sem a tulajdon és a vagyon nem vezethet el a békéhez.

A tudomány, az oktatás, az ipar, és a társadalom teljes elvilágiasítása csakis összeomláshoz vezethet. A huszadik század első harmadában az urantiaiak több embert öltek meg, mint amennyit az egész keresztény megítéltetési korszakban addig az időpontig megöltek. És ez csak a kezdete az anyagelvűség és a világiasságrend szörnyűséges aratásának; még ennél is szörnyűbb pusztítás következik.

 

9. A KERESZTÉNYSÉG PROBLÉMÁJA

Ne kerülje el a figyelmeteket a szellemi örökségetek értéke, az évszázadokat összekötő igazságfolyam, mely elérte még az anyagelvű és világias kor sivár időszakait is. A letűnt korok babonás világnézeteitől való megszabadulásra irányuló minden erőfeszítésetek során erősen ragaszkodjatok az örökkévaló igazsághoz. De legyetek türelemmel! amikor a jelenlegi babonás lázadás véget ér, a jézusi evangélium igazságai továbbra is dicsőséges fénybe borítanak majd egy új és jobb utat.

De az elpogányosított és közösségivé tett kereszténységnek új kapcsolatot kell teremtenie Jézus engedményekkel nem gyöngített tanaival; az a Mester földi életére vonatkozó új nézet hiányától gyöngélkedik. A jézusi vallás egy új és teljesebb kinyilatkoztatása arra rendeltetett, hogy meghódítson egy, az anyagelvű világiasságrendre épülő birodalmat és megdöntsön egy olyan világot, melyet működéselvű természetközpontúság ural. Az Urantia most ott reszket a társadalmi újraigazodás, az erkölcsi megélénkülés, és a szellemi megvilágosodás egyik legelképesztőbb és leglebilincselőbb időszakának peremén.

Jézus tanításai, még ha erősen átalakított formában is, de túlélték a születésük korának rejtelemimádatait, a sötét korszakok tudatlanságát és babonaságát, és már most lassan győzedelmeskednek a huszadik század anyagelvűsége, működéselvű világnézete, és világiasságrendje felett. És a nagy megmérettetés és a fenyegető vereség ilyen idői mindig nagy kinyilatkoztatások időszakai.

A vallásnak új vezetőkre van szüksége, olyan szellemi férfiakra és nőkre, akik mernek kizárólag Jézusra és az ő egyedülálló tanításaira támaszkodni. Ha a kereszténység kitart amellett, hogy figyelmen kívül hagyja a szellemi küldetését, miközben továbbra is a társadalmi és anyagi problémákkal lesz elfoglalva, a szellemi újjászületésnek meg kell várnia a jézusi vallás ezen új tanítóinak eljövetelét, akik kizárólag az emberek szellemi megújításának szentelik magukat. És ekkor ezek a szellemtől született lelkek gyorsan pótolni fogják a világ társadalmi, erkölcsi, gazdasági, és politikai újjászervezéséhez szükséges vezetést és ösztönzést.

A mai korszak nem lesz hajlandó elfogadni egy olyan vallást, mely nem következetes a tényekkel és nincs összhangban az igazságra, szépségre, és jóságra vonatkozó legfelsőbb rendű felfogásaival. Most üt az óra, hogy a mai eltorzított és megalkuvásba kényszerített kereszténység igazi és eredeti alapjait – Jézus valódi életét és tanításait – az ember újra felfedezze.

Az ősember a vallási félelem babonás rabságában élte az életét. A mai, polgárosodott emberek attól a gondolattól rettegnek, hogy erős vallási meggyőződések uralma alá kerülnek. A gondolkodó ember mindig is félt attól, hogy a vallás a hatalmában tartsa. Amikor egy erős és megkapó vallás a fölébe kerekedéssel fenyegeti, akkor mindig megpróbálja ésszerűsíteni, hagyományszerűvé alakítani, és intézményesíteni azt, miáltal a reménye szerint ellenőrzése alá vonhatja. Ilyen eljárással, még egy kinyilatkoztatott vallás is mesterséges és ember uralta vallássá válik. Az értelmes mai férfiak és nők azért kerülik Jézus vallását, mert félnek attól, amit az nekik megtehet – és amit velük megtehet. És minden ilyen félelem igencsak megalapozott. Jézus vallása valóban uralja és átalakítja a híveit, megkívánja, hogy az emberek ajánlják életüket annak, hogy a mennyei Atya akarata megismerésére törekednek és megköveteli, hogy az életenergiákat az ember testvérisége önzetlen szolgálatának szenteljék.

Az önző férfiak és nők egyszerűen nem akarnak ilyen árat fizetni még a halandó embernek valaha felajánlott legnagyobb szellemi kincsért sem. Amint az ember már eléggé kiábrándult azoktól a szomorú csalódásoktól, melyek az önzőség ostoba és csalóka követésével járnak, és miután felfedezte a formalizált vallás sivárságát, csakis akkor lesz hajlandó teljes odaadással az országról szóló evangélium, a názáreti Jézus vallása felé fordulni.

A világnak több első kézből való vallásra van szüksége. Még a kereszténység – a huszadik század vallásainak legjobbja – sem csak egy, Jézusról szóló vallás, hanem nagyértékben olyasmi is, amelyet az emberek közvetve tapasztalnak meg. A vallásukat teljes mértékben úgy veszik, ahogy az elfogadott vallási tanítóik nekik átadják. Mit tapasztalhatna meg egy eszmélő világ, ha Jézust úgy látná, ahogy valójában élt a földön és első kézből ismerné meg az ő életadó tanításait! A szép dolgokat leíró szavak nem képesek kiváltani a dolgok látványa okozta megindultságot, és a meggyőződésbeli szavak sem képesek olyan ösztönzést nyújtani az emberek lelkeinek, mint az Isten jelenléte megismerésének élménye. A reményteli hit azonban mindörökre feltárja az ember lelkének reménykapuját az odaát lévő világok isteni értékei örökkévaló szellemi igazságaihoz való belépésre.

A kereszténység arra vetemedett, hogy az eszményképeit lealacsonyítsa az emberi kapzsiság, a háborús őrület, és a hatalomvágy kihívása előtt; Jézus vallása azonban szeplőtlen és érzékfeletti szellemi felhívásokként áll, arra szólítja fel az emberben lévő legjobbat, hogy emelkedjen az állati törzsfejlődés mindezen örökségei fölé és, kegyelemből érje el az igaz emberi beteljesülés erkölcsi magasságait.

A kereszténységet a formalizmustól, a túlszervezettségtől, a túlzott észbeliségtől, és az egyéb, nem-szellemi irányzatoktól elszenvedhető lassú halál fenyegeti. A mai keresztény egyház nem a lendületes hívők olyan testvérisége, mint amelyet Jézus azzal bízott meg, hogy folyamatosan vigye véghez az emberiség egymást követő nemzedékeinek szellemi átalakítását.

Az úgynevezett kereszténység társadalmi és művelődési mozgalommá, valamint vallási meggyőződéssé és szokássá vált. A mai kereszténység folyója számos régi pogány ingoványba és sok ősi lápba folyik el; sok régi művelődési vízgyűjtő üríti vizét ebbe a mai műveltségi folyóba, valamint a magasan fekvő galileai táblavidék is, mely annak látszólag kizárólagos forrása.

 

10. A JÖVŐ

A kereszténység valóban nagy szolgálatot tett ennek a világnak, de amire most a legnagyobb szükség van, az Jézus. A világnak arra van szüksége, hogy lássa Jézust újra élni a földön a szellemtől született halandók tapasztalásában, akik eredményesen kinyilatkoztatják a Mestert minden embernek. Nincs értelme a kezdetleges kereszténység újjáélesztéséről beszélni; onnan kell továbbmennetek, ahol éppen vagytok. A mai műveltséget a jézusi élet új kinyilatkoztatásával kell szellemileg megkeresztelni és az örökkévaló üdvözülésről szóló evangéliuma új felfogásával kell megvilágosítani. És amikor Jézus így felemeltetik, minden embert magához vonz. Jézus tanítványainak hódítóknál többnek kell lenniük, minden ember számára az ösztönzés és a magasabb szintre emelt élet túláradó forrásainak kell lenniük. A vallás csak felmagasztalt emberszeretet mindaddig, amíg az Isten jelenléte valóságának felfedezése istenivé nem teszi azt a személyes tapasztalásban.

Jézus földön töltött életének szépsége és fenségessége, emberi volta és istenisége, egyszerűsége és egyedisége, olyan szembeszökő és megkapó képet mutat az ember megmentéséről és az Isten kinyilatkoztatásáról, hogy minden idők hittudósainak és bölcselőinek eredményesen tartózkodniuk kellene attól, hogy arra vetemedjenek, hogy az Istennek az ember alakjában való, ilyen tapasztalás-meghaladó alászállásából hitvallásokat alkossanak vagy szellemi szolgaságot jelentő istentani rendszereket teremtsenek. Jézusban a világegyetem olyan halandó embert hozott létre, akiben a szeretet szelleme győzedelmeskedett az idő anyagi fogyatékosságai felett és legyőzte a fizikai eredet tényét.

Mindig tartsátok észben – az Istennek és az embereknek szükségük van egymásra. Mindegyikük egyaránt szükséges a világegyetemi véglegesség isteni végzetében megszerzendő örökkévaló személyiségi tapasztalás teljes és végleges eléréséhez.

„Az Isten országa bennetek van” valószínűleg ez volt a Jézus által valaha is tett legnagyszerűbb kijelentés azon megnyilatkozása után, hogy az Atyja élő és szerető szellem.

A lelkeknek a Mester számára való megnyerésében nem a kényszer, a kötelesség, vagy a megegyezés első mérföldje alakítja át az embert és az ő világát, hanem az önkéntes szolgálat és a szabadságszerető odaadás második mérföldje mutatja, hogy a jézusi ember kinyújtja kezét, hogy szeretetben megölelje a testvérét és szellemi útmutatás mellett tovább küldje őt a halandói létezés felsőbb és isteni célja felé. A kereszténység már most az első mérföldet járja, az emberiség azonban erkölcsi sötétségben tesped és botorkál, mert oly kevés igazi második mérföldes van – oly kevés olyan, magát Jézus követőjének mondó van, aki valóban úgy él és szeret, ahogy ő a tanítványainak megtanította, hogy miként éljenek és szeressenek és szolgáljanak.

A felhívás arra a kalandra, hogy az ember az ország jézusi testvérisége szellemi újjászületése révén egy új és átalakított emberi társadalmat építsen, mindenkit kell, hogy lelkesítsen, aki hisz őbenne, hiszen az embereket nem kavarta fel semmi azóta, hogy az ő húsvér testbeli társaiként jártak a földön.

Az Isten valóságát tagadó egyetlen társadalmi rend vagy politikai rendszer sem járulhat hozzá semmilyen építő jelleggel és tartós módon az emberi polgárosodás kibontakozásához. A kereszténység azonban, amennyire megosztott és elvilágiasodott manapság, maga képezi a legnagyobb akadályt a saját továbblépése előtt; különösen igaz ez a kelet esetében.

Az egyházelvűség egyszer s mindenkorra összeegyeztethetetlen azzal az élő hittel, gyarapodó szellemmel, és első kézből való tapasztalással, mellyel Jézusnak az ember testvériségében való hites társai a mennyország szellemi társulásában rendelkeznek. A múltbeli előrelépés hagyományainak megőrzésére irányuló dicséretes vágy gyakran vezet a már kinőtt istenimádati rendszerek védelmezéséhez. Az ősi gondolkodási rendszerek előmozdítására irányuló jó szándékú vágy eredményesen akadályozza azoknak az új és megfelelő eszközöknek és módszereknek a biztosítását, melyek rendeltetése, hogy kielégítsék a mai emberek fejlődő és előrehaladó elméi szellemi vágyait. A huszadik század keresztény egyházai hasonlóképpen nagy, ám ennek tudatában egyáltalán nem lévő akadályokat képeznek a valódi evangélium – a názáreti Jézus tanításai – azonnali előrejutása előtt.

Sok olyan meggyőződéses személy, aki örömmel adózna hűséggel az evangélium Krisztusa iránt, roppant nehéznek találja, hogy lelkesen támogasson egy olyan egyházat, amely az ő életének és tanításainak szelleméből oly keveset mutat meg, és amelyről tévesen azt tanították, hogy ő alapította. Nem Jézus alapította az úgynevezett keresztény egyházat, de az ő természetével összeegyeztethető mindenféle módon támogatta azt, mint a földön teljesített életművének legjobb létező képviselőjét.

Ha a keresztény egyház fel merné karolni a Mester programját, a láthatólag közömbös ifjak ezrei rohannának, hogy csatlakozzanak egy ilyen szellemi vállalkozáshoz, és nem haboznának végig kitartani e nagy kalandban.

A kereszténység komolyan szemben találta magát a saját maga egyik jelmondatában foglalt balsorssal: „Az önmagával meghasonlott ház nem állhat.” A nem-keresztény világ aligha fogja megadni magát egy önmagától megosztott kereszténységnek. Az élő Jézus az egyetlen remény a kereszténység esetleges egyesítésére. Az igaz egyház – a jézusi testvériség – láthatatlan, szellemi, és azt egység, de nem szükségképpen egyformaság jellemzi. Az egyformaság a jellegében működésközpontú fizikai világ ismertetőjele. A szellemi egység az élő Jézussal való hitbeli egyesülés gyümölcse. A látható egyháznak fel kell hagynia azzal, hogy hátráltatja az Isten országa láthatatlan és szellemi testvériségének előrehaladását. És e testvériség rendeltetése az, hogy az intézményesített társadalmi szerveződéssel szemben éles ellentétet alkotó élő szervezetté váljon. Kellőképpen igénybe veheti a társadalmi szervezeteket, de azoknak nem szabad pótolniuk azt.

De még a huszadik századi kereszténységet sem szabad lebecsülni. Az nem más, mint a számos korszakban élt, számos fajba tartozó, Istent ismerő emberek együttes és kivételes erkölcsi tehetségének terméke, és ténylegesen is a jóra törekvő legnagyobb erők egyike volt a földön, és ezért senki ne kezelje lekicsinylően, függetlenül annak eredendően meglévő és szerzett fogyatékosságaitól. A kereszténység még mindig azon igyekszik, hogy a gondolkodó emberek elméiben erős erkölcsi érzelmeket keltsen.

De nincs mentség arra, hogy az egyház belekeveredik a kereskedelembe és a politikába; az ilyen szentségtelen szövetségek a Mester égbekiáltó elárulását jelentik. És az igazság valódi kedvelői nem egykönnyen fogják elfelejteni, hogy ez az erős, intézményesített egyház gyakran nem átallotta megfojtani az újszülött hitet és üldözni az igazság hordozóit, akik éppen nem óhitű köntösben tűntek fel.

Nagyon is igaz, hogy az ilyen egyház nem maradt volna meg, hacsaknem lettek volna olyan emberek a világban, akik előnyben részesítették az ilyenfajta istenimádatot. Számos szellemileg rest lélek keresi a szertartási és szent hagyományok ősi és tekintélyelvű vallását. Az emberi törzsfejlődés és a szellemi haladás aligha elégséges arra, hogy képessé tegyen minden embert a vallási hatóság nélkülözésére. És az ország látható testvérisége igencsak magába foglalhatja a különféle társadalmi és vérmérsékletű osztályok családi csoportjait, ha hajlandók igazi, szellem vezette Istenfiakká válni. De Jézus eme testvériségében nincs helye a szakadár felekezeties versengésnek, a csoportos neheztelésnek, sem pedig az erkölcsi felsőbbrendűség és a szellemi tévedhetetlenség igényeinek.

A keresztények e különféle csoportosulásai szolgálhatják a nyugati polgárosodott társadalmak különféle népei körében a jövendőbeli hívek számos különböző fajtájának összebékítését, ám a kereszténység effajta megosztottsága komoly gyengeséget jelent számára, amikor kísérletet tesz arra, hogy elvigye Jézus evangéliumát a keleti népekhez. Ezek a fajok még nem értik, hogy van a kereszténységtől, mely egyre inkább egy, Jézusról szóló vallássá vált, némiképp különböző vallás, Jézus vallása.

Az Urantia nagy reménysége Jézus új kinyilatkoztatásának lehetőségében áll, mely az ő megmentő üzenetének egy új és teljesebb bemutatását jelenti, s amely szellemileg szeretetteljes szolgálatban egyesítené a magukat az ő követőinek vallók ma élő, számos családját.

Még a világias oktatás is tudna segíteni ebben a nagy szellemi megújhodásban, ha több figyelmet fordítana arra, hogy megtanítsa az ifjúságot, hogy miként fogjon az élettervezéshez és a jellemfejlesztéshez. Minden oktatás céljának annak kellene lennie, hogy támogassa és előmozdítsa a legfelsőbb életcélt, egy fenséges és kiegyensúlyozott személyiség kialakítását. Nagy szükség van erkölcsi fegyelem tanítására az oly sok maga kedvére való létezés helyett. Az ilyen alaphoz a vallás hozzáteheti a halandói élet kiteljesítésére és gazdagabbá tételére, sőt, az örökkévaló élet biztonságára és kiemelésére irányuló szellemi ösztönzését.

A kereszténység rögtönzött vallás, és ezért annak alacsony sebességfokozatban kell működnie. A magas fokozatú teljesítményeknek meg kell várniuk a Jézus igazi vallásának új kinyilatkoztatását és általánosabb elfogadását. A kereszténység azonban nagy vallás, lévén, hogy egy megfeszített ács hétköznapi tanítványai hozták mozgásba azokat a tanításokat, melyek háromszáz év alatt meghódították a római világot és aztán továbbmentek, hogy győzzenek a Rómát megdöntő vad népek felett is. Ugyanez a kereszténység hódította meg – nyelte el és emelte fel – a héber istentan és a görög bölcselet teljes folyamát. És akkor, amikor ez a keresztény vallás több mint ezer évre mély öntudatlanságba zuhant a rejtelmek és a pogányság túladagolásának eredményeként, magától feltámadt és gyakorlatilag újból meghódította a teljes nyugati világot. A kereszténység eleget tartalmaz Jézus tanításaiból ahhoz, hogy halhatatlanná tegye azt.

Ha a kereszténység képes volna többet felfogni Jézus tanításaiból, akkor sokkal többet segíthetne a mai embernek abban, hogy megoldja az új és egyre összetettebbé váló problémáit.

A kereszténység nagy hátrányban van, mert az egész világ elméiben azonosult a nyugati polgárosultság társadalmi rendszerének, ipari világának, és erkölcsi alapelveinek egy részével; és így a kereszténység akaratlanul is egy olyan társadalom védnökeként tűnt fel, mely azon bűnösség terhe alatt tántorog, hogy eltűri az eszményelvűség nélküli tudományt, az alapelvek nélküli politikát, a munka nélkül szerzett vagyont, a korlátozás nélküli élvezetet, a jellem nélküli tudást, a lelkiismeret nélküli hatalmat, és az erkölcsiségtől mentes ipart.

A mai kereszténység reménye az, hogy felhagy a nyugati polgárosultság társadalmi rendszereinek és ipari politikáinak támogatásával, miközben szerényen meghajol az általa oly buzgón felmagasztalt kereszt előtt, hogy ott újra megtanulja a názáreti Jézustól a halandó ember által valaha is meghallható legnagyobb igazságokat – az Isten atyaságának és az ember testvériségének élő evangéliumát.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Joyur09

(Uzeva42, 2018.06.30 10:26)

http://www.mybucket.com/blogs/725/4990/extra-super-avana-ou-acheter-sans-ordonnance-prix-extra-super
https://www.olliesmusic.com/blog/26440/dapoxetine-oГ№-achat-sans-ordonnance-forum-ou-commander-dapoxetine/
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=2683&qa_1=phoslo-buy-order-phoslo-for-men-under
http://soruanaliz.com/index.php/2684/tetracycline-500mg-achat-rapide-sumycin-medicament-maroc
http://bioimagingcore.be/q2a/29998/clonidine-generique-meilleur-site-acheter-clonidine-risque
http://libmeeting.com/index.php?qa=9484&qa_1=betametasona-clotrimazol-comprar-farmacia-online-segura
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/para-comprar-generico-valparin-500-mg-sin-receta-online
http://share.nm-pro.in/blogs/post/4944#sthash.Xk3BkNA3.QfKEe6XM.dpbs
http://chanakyanetstudy.com/chanakyanetstudyforum/?qa=6228&qa_1=discount-synthroid-online-order-thyroxine-quick-delivery
http://www.tennis-motion-connect.com/blogs/post/32032
http://lifestir.net/blogs/post/39280
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/valavir-valacyclovir-comprar-sin-receta-buen-precio-espa-a
https://ikriate.me/blogs/312/7604/order-azelastine-online-ordering-azelastine-online-safe
http://www.mybucket.com/blogs/951/6269/bon-plan-achat-priligy-acheter-dapoxetine-professional
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/250180
https://www.olliesmusic.com/blog/38512/cefaclor-500-mg-oГ№-en-commander-commander-cefaclor-generique-en-ligne/
http://chanakyanetstudy.com/chanakyanetstudyforum/?qa=14665&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-generico-aciphex-rapido
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/88801/order-flutamide-250mg-safely/

fifa 15 скачать торрент русская версия бесплатно

(garneuKes, 2018.04.01 01:06)

я пошел в клубную музыку

---
Замечательно, это забавная штука скачать фифа 15 с официального сайта, скачать fifa 15 через торрент полную версию а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]cardona fifa 15[/url] fifa 15 скачать торрент pc без origin

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(LatonyaSer, 2018.03.26 17:47)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any antibot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"