Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

37. ÍRÁS – A HELYI VILÁGEGYETEMEK KIALAKULÁSA

 

A Nebadonban az összes személyiség felett a Teremtő és Tökéletes Fiú, Mihály, a világegyetemi atya és fejedelem áll. Isteniségében vele egyenrangú és a teremtői sajátosságainak kiegészítője a helyi világegyetemi Anyaszellem, a Szalvington Isteni Segédkezője. És e teremtők a szó szoros értelmében a Nebadonban honos összes teremtménynek az Atya-Fia és a Szellem-Anyja.

1. A VILÁGEGYETEMI SEGÍTŐK

A rendszerint e csoportba sorolt különleges rendek közül sokról nem teszünk kinyilatkoztatást, azonban ahogy ezekben az írásokban közreadjuk, a Világegyetemi Segítők közé tartozik a következő hét rend is:

1. Fényes Hajnalcsillagok.

2. Ragyogó Estcsillagok.

3. Főangyalok.

4. Fenséges Segédek.

5. Főbiztosok.

6. Mennyei Felvigyázók.

7. Lakóvilági Tanítók.

A Világegyetemi Segítők első rendjéből, a Fényes Hajnalcsillagokból minden egyes világegyetemben csak egy van, és ő a helyi világegyetemben honos összes teremtmény közül az elsőszülött. A világegyetemünk Fényes Hajnalcsillagát szalvingtoni Gábrielnek hívják. Ő az egész Nebadon főigazgatója, aki a Fejedelemfiú személyes képviselőjeként és az ő teremtő társának szóvivőjeként működik.

A Nebadon létének kezdetén Gábriel teljesen egyedül dolgozott Mihállyal és az Alkotó Szellemmel. Ahogy a világegyetem növekedett és az igazgatási problémák sokasodtak, Gábriel mellé egy olyan személyes kíséretet adtak, mely ki nem nyilatkoztatott segédekből áll, és később az Estcsillagok nebadoni testületének megteremtésével e csoport magas rangra emelkedett.

2. A RAGYOGÓ ESTCSILLAGOK

E ragyogó teremtményeket a melkizedekek tervezték és a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem hozta létre őket. Sokféle minőségben szolgálnak, ám főként Gábriel, a helyi világegyetemi főigazgató mellett tevékenykednek összekötő tisztviselőkként. Egy vagy több ilyen lény az ő képviselőjeként működik minden konstellációs és csillagrendszeri központon a Nebadonban.

 

3. A FŐANGYALOK

A főangyalok a Teremtő Fiú és a Világegyetemi Anyaszellem leszármazottai. A felsőbb szellemek közül ők a legfelsőbb fajtába tartozók, melyek nagy számban teremtetnek a helyi világegyetemben, és a legutóbbi összeíráskor csaknem nyolcszázezren voltak a Nebadonban.

Semmilyen módon nem érintettek a világegyetem szokványos igazgatásában, lévén ők a teremtményi túlélésnek, valamint annak szentelték magukat, hogy az idő és tér halandóinak felemelkedési létpályáját előmozdítsák. Együttműködnek egyéb Világegyetemi Segítőkkel is, mint például az Estcsillagokkal, amint azt jól mutatják ama folyamatok, melyeket az életnek a világotokon való megtelepítéséről szóló beszámolóban ismertettünk.

Vajon felfogjátok-e annak a ténynek a jelentőségét, hogy a ti alacsonyrendű és összezavart bolygótok olyan főangyali tevékenységek világegyetemi igazgatási és irányítási egységparancsnokságává lett, melyek a paradicsomi felemelkedési rendhez kötődnek? Ez kétségtelenül jelzi az egyéb felemelkedői tevékenységeknek a Mihály alászállási világán való jövőbeli összpontosulását és óriási, ünnepélyes jelentőséget ad az Úr személyes ígéretének, miszerint „újra eljövök”.

Két rangidős főangyalt mindig a paradicsomi Avonal személyes segítőjéül jelölnek minden bolygói küldetésre, legyen az akár igazságszolgáltatás, ítélkezői küldetés vagy alászállási megtestesülés. Amint e paradicsomi Fiú végzett a teremtésrész megítélésével és számba vették a holtakat (ez az ún. feltámadás), akkor szó szerint igaz, hogy az alvó személyiségek szeráf őrangyalai válaszolnak „a főangyal hangjára”. A megítéltetési korszak lezárásának eredményét az egyik főangyali kísérő teszi közzé. Ő a feltámadás főangyala, akit néha úgy neveznek, hogy „Mihály főangyala”.

A Főangyalok Világai. A keringő szalvingtoni világok hetedik csoportja, azok segédszféráival együtt a főangyalokhoz tartozik. Az első szférát és annak mind a hat segédszféráját a személyiségi adatrögzítők foglalják el. A rögzítők ezen óriási csoportja azzal foglalkozik, hogy pontosan rögzítse az idő minden egyes halandójának útját a születés pillanatától végig a világegyetemi létpályán, amíg az egyed vagy elhagyja a Szalvingtont a felsőbb-világegyetemi rendbe való átlépéssel vagy „kitöröltetik a feljegyzett létezésből” a Nappalok Elődeinek rendelkezése nyomán.

E világokon osztályozzák, rendezik és őrzik meg a személyiség-adatokat és azonosság-biztosítékokat azon idő alatt, amely a halandói halál és az újraszemélyesülés órája, a halálból való feltámadás között eltelik.

4. FENSÉGES SEGÉDEK

A Fenséges Segédek olyan, a helyi világegyetemen kívülről származó, önkéntes lények csoportja, akiket átmenetileg központi világegyetemi és felsőbb-világegyetemi képviselőkként vagy megfigyelőkként jelöltek ki a helyi teremtésrészekre, illetőleg teremtésrészekhez. A számuk állandóan változik, azonban mindig sokmilliónyian vannak.

 

5. FŐBIZTOSOK

A Főbiztosok a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt felemelkedő halandók; ők nem Igazítóval éltek meg eggyé kapcsolódást. Az e rendbe tartozó túlélő lelkek azáltal érnek el halhatatlanságot, hogy örökre eggyé kapcsolódnak a helyi világegyetemi Anyaszellem szellemének egy egyedivé lett szilánkjával. A csoportjuk nem nagy létszámú, legalábbis a Nebadonban nem. A lakóvilágokon találkozni fogtok és megbarátkoztok majd ezen, a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandókkal, amint veletek együtt emelkednek a Paradicsom felé vezető úton, egészen a Szalvingtonig, ahol is ők megállnak. Némelyikük később tovább emelkedhet magasabb világegyetemi szintekre is, azonban a többség örökre a helyi világegyetem szolgálatában marad; osztályként nem végzetük a Paradicsom elérése.

A Főbiztosok a fajok biztosaiként kezdik a bolygói szolgálatot. E minőségben a különböző emberi fajok nézőpontjait tolmácsolják és megjelenítik azok igényeit. A legteljesebb mértékben a halandó fajok jólétének szentelik magukat, melyeknek szószólói ők, mindig arra törekednek, hogy számukra irgalmat, igazságosságot és méltányos elbánást biztosítsanak a többi néppel való mindenféle kapcsolatukban. A fajok biztosai a bolygói válsághelyzetek végtelen sorozatában működnek és a küzdő halandók teljes csoportjainak véleményét jelenítik meg. A legutóbbi feljegyzések szerint e Főbiztosokból a Nebadonban valamivel több, mint másfélmilliárd van.

6. MENNYEI FELVIGYÁZÓK

A nebadoni oktatási rendszert közösen igazgatják a Háromsági Tanító Fiak és a Melkizedek tanító testületek, de az annak fenntartására és fejlesztésére irányuló munkában jelentős részt vállalnak a Mennyei Felvigyázók is. E lények egy olyan toborozott csoportot alkotnak, melynek tagjai között mindenféle olyan egyed megtalálható, akinek a felemelkedő halandók oktatási és felkészítési rendjéhez köze van.

A Nebadonban hárommilliónál is több van belőlük, és mindannyian olyan önkéntesek, akik a tapasztalataik alapján érdemesnek találtattak arra, hogy az egész teremtésrész számára oktatási tanácsadóként szolgáljanak. E felvigyázók a melkizedekek szalvingtoni világainak központjairól indulva azon nebadoni oktatási módszer felügyelőiként járják a helyi világegyetemet, mely módszer rendeltetése a felemelkedő teremtmények elme-felkészítése és szellem-képzése.

Mielőtt elhagynák a Nebadon világegyetemet, a legtöbb urantiai halandó lehetőséget kap arra, hogy hosszabb-rövidebb időt szolgáljon a Mennyei Felvigyázók nebadoni testületének tagjaként.

7. LAKÓVILÁGI TANÍTÓK

A Lakóvilági Tanítók toborzott és megdicsőült kerubok. A többi nebadoni oktatóhoz hasonlóan őket is a melkizedekek bízzák meg a feladattal. A morontia élet legtöbb oktatási vállalkozásában működnek, és a számuk jócskán meghaladja a halandói elme felfogóképességét.

 

8. KINEVEZETT FELSŐBB SZELLEMRENDEK

Az erőtér-központok és a fizikai szabályozók mellett a Végtelen Szellem családjába tartozó felsőbb eredetű szellemlények némelyike állandó feladatot kap a helyi világegyetemben. A Végtelen Szellem családjába tartozó felsőbb szellemrendek közül az alábbiak kapnak ilyen jellegű feladatot:

A Független Hírvivők, amikor működési kapcsolatba lépnek a helyi világegyetemi igazgatással, felbecsülhetetlen értékű szolgálatot jelentenek nekünk az idő és tér képezte akadályok legyőzésében. Amikor nem ilyen feladatot teljesítenek, akkor nekünk helyi világegyetembelieknek abszolút semmi hatalmunk sincs felettük, de e különleges lények még ilyenkor is mindig hajlandók segíteni nekünk a problémáink megoldásában és a kapott utasításaink végrehajtásában.

Andovontia a neve a helyi világegyetemünkben állomásozó harmadrendű Világegyetemi Körök Felügyelőjének. Ő kizárólag szellem- és morontia-körökkel foglalkozik, és nem azokkal, melyek az erőtér-irányítók felügyelete alá tartoznak. Ő volt az, aki elszigetelte az Urantiát, amikor Kaligasztia elárulta a bolygót a Lucifer-féle lázadás megpróbáltatási időszakában. Amellett, hogy üdvözletét küldi az Urantia halandóinak, Andovontia örömmel várja, hogy a felügyelete alá tartozó világegyetemi körbe egykor majd visszakerüljetek.

Az Anyagi Istenfiak. Amikor a Teremtő Fiú és a Végtelen Szellem világegyetemi képviselője, a Világegyetemi Anyaszellem közötti teremtői kapcsolat befejezte a teremtői körét, amikor már nem jelenik meg több egyesült természetű utód, akkor személyesíti meg a Teremtő Fiú kettős formában az ő utolsó lényfogalmát, s ezzel végül megerősíti a maga eredeti kettős származását. Magában és magától ekkor teremti meg a világegyetemi fiúi besorolásba tartozó, anyagi rendű, csodálatos és fenséges Fiakat és Leányokat. Így jön létre a Nebadon minden egyes helyi csillagrendszerének eredeti Ádámja és Évája. Ők szaporodó fiúi besorolású rend, mivel egy hímnemű és egy nőnemű teremtetik. Leszármazottaik a csillagrendszeri központ viszonylag állandó besorolású létpolgárai, bár némelyiküket bolygói ádámi feladatokkal bízzák meg.

A bolygói küldetésen az Anyagi Fiú és Leány feladata az adott világ ádámi fajának megalapítása, egy olyan fajé, melynek rendeltetése, hogy végül összeolvadjon az adott szféra halandói lakosaival. A Bolygók Ádámjai alászálló és felemelkedő Fiak egyaránt, de mi rendszerint inkább felemelkedőkként soroljuk be őket.

A Köztes Teremtmények. A legtöbb lakott világ esetében a kezdeti időkben bizonyos emberfeletti, ám anyagiasult lények kapnak feladatot, azonban a Bolygó Ádámjainak megérkeztével ők rendszerint visszavonulnak. E lények tevékenysége és az Anyagi Fiak erőfeszítései, melyek az evolúciós fajok fejlesztésére irányulnak, gyakran olyan teremtmények korlátozott számú megjelenését eredményezik, akiket nehéz besorolni. E különleges lények gyakran az Anyagi Fiak és az evolúciós teremtmények között éppen félúton helyezkednek el; innen az elnevezésük, köztes teremtmények. E közteslények többé-kevésbé állandó besorolású létpolgárai az evolúciós világoknak. Már a Bolygóherceg megérkezésének első napjaitól fogva végig azon igen távoli időpontig, amikor a bolygó megállapodik a fényben és életben, ők az egyetlen, értelmes teremtmények alkotta csoport, mely folyamatosan e szférán tartózkodik. Az Urantián a közteslény segédkezők valóban a bolygó tényleges felügyelői; gyakorlatilag ők az Urantia létpolgárai.

Valóban a halandók az evolúciós világok fizikai és anyagi lakói, de ti mindannyian túl rövid életűek vagytok; oly kevés időt töltötök a szülőbolygótokon. Az evolúciós fejlődési bolygón megszülettek, éltek és meghaltok, és más evolúciós fejlődési bolygókra mentek tovább. Még a bolygókon mennyei segédkezőkként szolgáló emberfeletti lények is csak átmeneti feladatot kapnak; közülük csak keveset bíznak meg valamely adott szférán való hosszabb szolgálattal. A köztes teremtmények azonban a bolygói igazgatás folytonosságát jelentik az örökösen változó mennyei segédkezési feladatokat ellátókkal és az állandóan kicserélődő halandói lakosokkal szemben. E sohasem szűnő változás és kicserélődés közepette a köztes teremtmények megszakítás nélkül folytatják a munkájukat a bolygón.

10. EGYÉB HELYI VILÁGEGYETEMI CSOPORTOK

A következő írásokban bemutatandó szeráfi és halandói rendek mellett számos további lény van, mely érintett az olyan óriási szerveződés, mint a Nebadon világegyetem fenntartásában és tökéletesítésében, melyben már most is több mint hárommillió lakott világ található és amelyben további tízmillió van kialakulóban. A különféle nebadoni életfajták száma túl nagy, semhogy ezen írásban tételesen számba vehetnénk, azonban megemlíthetünk két olyan rendkívüli rendet, melyek kizárólag a helyi világegyetem 647.591 épített szféráján működnek.

A Spironga a Fényes Hajnalcsillag és a Melkizedek Atya szellemi ivadéka. Nekik nincs személyiség-végzetük, de nem is evolúciós vagy felemelkedő lények. Működésileg sem érintettek az evolúciós felemelkedési rendben. Ők a helyi világegyetem szellemi segítői, akik a Nebadon begyakorlott szellemi feladatait végzik.

A Spornagia. A helyi világegyetem épített központi világai valóságos világok – fizikai teremtések. Azok fizikai fenntartásával sok munka van, és ebben kapunk segítséget a spornagiának nevezett fizikai teremtmények csoportjától. Ők a Jerusemtől a Szalvingtonig terjedő központi világok anyagi szakaszai gondozásának és fejlesztésének szentelik magukat. A spornagia nem szellemeket és nem is személyeket jelent; ők állati létezési rend, de ha láthatnátok őket, akkor egyetértenétek azzal, hogy tökéletes állatoknak tűnnek.

A helyi világegyetemi igazgatásában résztvevők között egyéb értelmes életfajták is vannak, de e teremtési rendek mélyebb szintű kinyilatkoztatása nem lenne összhangban a jelen beszámoló céljával. E világegyetem életéről és igazgatásáról már eleget adtunk közre ahhoz, hogy a halandói elme képes legyen fogalmat alkotni a továbbélési létezés valóságáról és nagyszerűségéről. A létpályátokon való előrehaladás során szerzett tapasztalataitok egyre jobban felfedik majd ezen érdekes és elbűvölő lényeket. A jelen beszámoló nem lehet több, mint rövid áttekintés ama sokféle személyiség természetéről és munkájáról, akik megtöltik a tér világegyetemeit és e teremtésrészeket segítve hatalmas felkészülési tanodákat alkotnak, olyan tanhelyeket, ahol az idő zarándokai életről életre és világról világra fejlődnek, míg végül szeretettel útra bocsáttatnak az eredetük világegyetemének határairól a felsőbb-világegyetem felsőbb oktatási rendszerébe és onnan tovább, a Havona szellem-felkészülési világaira és még tovább a Paradicsomra és a végleges rendű lények felsőbb végzetére – az örök megbízatásra olyan küldetésekben, melyek az idő és tér világegyetemei számára még nem nyilvánítattak ki.

[Tollba mondta a Nebadon egyik Ragyogó Estcsillaga, aki a Teremtett Testület az 1.146, tagja.]

38. ÍRÁS – A HELYI VILÁGEGYETEM SEGÉDKEZŐ SZELLEMEI

1. A SZERÁFOK EREDETE

A szeráfokat a Világegyetemi Anyaszellem teremti és egységenként tervezi őket – 41.472-t egyszerre – a „minta angyaloknak” és bizonyos angyali ősalakoknak a Nebadon kezdeti időszakában való teremtése óta. A Teremtő Fiú és a Végtelen Szellem világegyetemi képviselője együttműködik a nagyszámú Fiú és az egyéb világegyetemi személyiségek teremtésében. E közös erőfeszítés befejeztével a Fiú hozzáfog az Anyagi Fiak, az első ivaros teremtmények teremtéséhez, míg a Világegyetemi Anyaszellem ezzel egyidejűleg megkezdi első önálló tevékenységét a szellem-újrateremtés terén. Így kezdődik a helyi világegyetem szeráfi seregeinek teremtése.

Szeráfok rendszeres időközönként még mindig teremtetnek; a Nebadon világegyetem még kialakítás alatt áll. A Világegyetemi Anyaszellem egy növekvő és tökéletesedő világegyetemben sohasem hagy fel a teremtői tevékenységgel.

2. ANGYALI TERMÉSZETEK

Az angyaloknak nincs anyagi testük, azonban határozott és elkülönült lények; ők szellemtermészetűek és szellemi eredetűek. Bár a halandók számára láthatatlanok, átalakítók és fordítók segítsége nélkül érzékelnek benneteket a húsvér testben; értelmi úton képesek felfogni a halandói életmódot, és osztoznak az ember minden nem-érzékszervi érzelmeiben és érzéseiben. Értékelik és igencsak élvezik a zene, a művészet és az igazi humor terén tett erőfeszítéseiteket. Teljes mértékben ismerik a halandói küzdelmeiteket és szellemi nehézségeiteket. Szeretik az emberi lényeket, és csak jó származhat abból, ha megpróbáljátok megérteni és megszeretni őket.

Bár a szeráfok igen ragaszkodó és rokonszenves lények, azért ők mégsem ivaros-késztetésű teremtmények. Sok tekintetben olyanok, mint amilyenek ti is lesztek a lakóvilágokon, ahol nem fogtok „megnősülni, vagy férjhez menni, de ti lesztek a menny angyalai”. Mert, senki, aki „érdemesnek találtatik a lakóvilágok elérésére, nem fog megnősülni vagy férjhez menni; ők többé már nem is halnak meg, mert már egyenlővé lettek az angyalokkal”. Mindazonáltal az ivaros teremtmények viszonylatában szokásunk, hogy az inkább közvetlenül az Atyától és a Fiútól származó lényekről úgy beszéljünk, mint az Isten fiairól, a Szellem gyermekeit pedig úgy emlegessük, mint az Isten leányait. Ezért az ivaros teremtmények lakta bolygókon általában nőnemű névmást használunk az angyalok esetében.

A szeráfokat úgy teremtik, hogy képesek legyenek a szellemi és a szigorúan valóságos szinteken is működni. Kevés olyan morontiai vagy szellemi tevékenység van, mely nem elérhető a segédkezésük számára. Bár a személyi besorolásuk szerint az angyalok nem esnek nagyon távol az emberi lényektől, a szeráfok bizonyos működési képességeikben messze az emberek felett állnak. Sok olyan erővel bírnak, melyek jóval meghaladják az emberi felfogóképességet. Az angyalok a szellemi besorolást tekintve felettetek állnak, de nem a bíráitok vagy vádlóitok.

Mindegy miben vétkeztek, „az angyalok, bár erősebbek és hatalmasabbak nálatok, nem vádolnak benneteket”. Az angyalok nem mondanak ítéletet az emberiség felett, és az egyes halandóknak sem szabadna eleve elítélniük a teremtménytársaikat.

Jól teszitek, ha szeretitek őket, azonban nem szabad imádnotok őket; az angyalok nem imádat tárgyai. A nagy szeráf, Loyalatia, amikor a látnokotok „leborult az angyal lába elé, hogy imádja őt”, azt mondta: „Ne tedd ezt; én szolgálótársad vagyok temelletted és a fajaitok mellett, akiknek meghagyták, hogy az Istent imádja.”

3. KI NEM NYILATKOZTATOTT ANGYALOK

Szellemlények számos rendje működik szerte a helyi világegyetemi területeken, melyekről azért nem szólnak kinyilatkoztatások a halandók számára, mert nekik semmilyen kapcsolatuk sincs a paradicsomi felemelkedés evolúciós tervével. A jelen írásban az „angyal” kifejezést tudatosan a Világegyetemi Anyaszellem azon szeráfi és társ-leszármazottainak a megjelölésére alkalmazzuk, akik nagymértékben érintettek a halandói túlélési tervek kivitelezésében. A helyi világegyetemben hat további hasonló lényrend szolgál, a ki nem nyilatkoztatott angyalok, akiknek semmilyen meghatározott formában nincs kapcsolatuk az evolúciós halandók paradicsomi felemelkedésével összefüggő világegyetemi tevékenységekkel.

4. A SZERÁFI VILÁGOK

A hét elsődleges szférából álló kilencedik csoport a szalvingtoni körben a szeráfok világa.

6. SZERÁFI SZERVEZET

A szeráfi központon való ottlétük második ezer éve leteltével a szeráfokat vezető kijelölése mellett tizenkettes csoportokba szervezik (12 pár, 24 szeráf), és tizenkét ilyen csoport alkot egy századot (144 pár, 288 szeráf), melyet egy vezér irányít.

Tizenkét század egy parancsnok alatt alkot egy zászlóaljat (1.728 pár, illetőleg 3.456 szeráf), és tizenkét zászlóalj egy igazgató vezetése alatt kitesz egy szeráfi egységet (20.736 pár vagy 41.472 egyed), míg tizenkét egység egy felügyelő irányítása alatt alkot egy 248.832 párból, illetőleg 497.664 egyedből álló hadosztályt. Jézus egy ilyen csoportra utalt azon az estén a Getszemáni kertben, amikor azt mondta: „Akár most is megkérhetném Atyámat, és ő nyomban több mint tizenkét angyalhadosztályt adna nekem.”

Tizenkét angyalhadosztály alkotja a 2.985.984 párból, illetőleg 5.971.968 egyedből álló hadtestet, és tizenkét hadtest (35.831.808 pár, illetőleg 71.663.616 egyed) teszi ki a legnagyobb működő szeráfszervezetet, az angyalhadsereget. A szeráfhadtestet egy főangyal vagy egyéb, mellérendelt besorolású személyiség vezeti, míg az angyalhadseregeket a Ragyogó Estcsillagok vagy Gábriel egyéb, közvetlen helyettesei irányítják. És Gábriel a „mennyei hadseregek főparancsnoka”, a Nebadon Fejedelmének főigazgatója, „a seregek Úristene”.

 

A Szállítók. A szeráfok „energia hordtávja” teljes mértékben megfelel a helyi világegyetemi, sőt még a felsőbb-világegyetemei követelményeknek is, azonban az Uverszáról a Havonába való hosszú úthoz szükséges energiaigényt nem képesek kielégíteni. Egy ilyen kimerítő utazás egy, szállítási képességgel felruházott elsődleges szekonáf-pár különleges erejét igényli. A szállítók a repüléshez szükséges energiát az átkelés során veszik fel, míg a személyes energiáikat az út végeztével pótolják.

A felemelkedő halandók még a Szalvingtonon sem rendelkeznek személyes átkelési alakkal. A felemelkedőknek a szeráfi közreműködést kell igénybe venniük az egyik világról a másik világra való átkelés során egészen a Havona belső körén eltöltött utolsó öntudatlan alvási szakaszig, melyet a Paradicsomon való örök ébredés követ. Ezután többé már nem lesz szükségetek az angyalokra a világegyetemek közötti utazáshoz.

A szeráf-társítás folyamata hasonló a halál vagy az alvás tapasztaláshoz azzal a különbséggel, hogy az átkelés alatti alváshoz eredendően hozzátartozik egy idő-elem is. A szeráfi pihenés alatt tudatosan öntudatlan állapotban vagytok. A Gondolatigazító azonban teljes mértékben tudatánál van, sőt, éppen hogy kivételesen hatékonyan képes tevékenykedni, hiszen akkor képtelenek vagytok ellenkezni, ellenállni vagy egyéb módon akadályozni az ő alkotó és átalakító munkáját.

Amint a szeráf-társításon átestetek, egy meghatározott időre elalszotok, és az előre megadott időpontban felébredtek. Az ilyen átkelési alvásban megtett utazás hossza nem anyagi jellegű. Közvetlenül nem érzékelitek az idő múlását. Ez olyan, mint amikor valamelyik városban egy közlekedési eszközön elalszotok, és miután békésen átaludtátok az egész éjszakát, egy másik, távoli világvárosban ébredtek. Alvás közben utaztatok. És a téren keresztül szeráf-társítva repültök, miközben pihentek – alszotok. Az átkelési alvást az Igazítók és a szeráfi szállítók közötti együttműködés váltja ki.

Az angyalok nem képesek olyan éghető testeket – húsvér testeket – szállítani, mint amilyenben most ti is vagytok, de képesek minden más szállítására, a legalsóbb morontiától a legfelsőbb szellemi formákig. Ők nem vesznek részt a természetes halál eseményében. Amikor befejezitek a földi létpályátokat, akkor a testetek e bolygón marad. A Gondolatigazítótok visszatér az Atya kebelére, és ezen angyaloknak nincs közvetlen szerepük a személyiségetek ezt követő újbóli összeállításában az azonosság helyreállítására rendelt lakóvilágon. Ott az új testetek már morontia forma, mely képes a szeráf-társulásra.

E szállító szeráfok az egyik szféráról a másikra tartó útjuk során teljesen tudatában vannak a repülési sebességüknek, irányuknak és csillagászati helyzetüknek. Nem élettelen lövedékként szelik át a teret. Útjuk során az összeütközés legkisebb veszélye nélkül közelíthetik meg egymást. Teljes mértékben képesek a haladási sebességük változtatására és a repülési irány módosítására, sőt még a célállomás kijelölését is megváltoztathatják, ha a vezetőik erre utasítják őket a világegyetemi értelemkörök bármely tér-kereszteződésében.

A szállító személyiségek olyan felépítésűek, hogy képesek egyidejűleg mindhárom egyetemesen hozzáférhető energiavezetéket igénybe venni, mely vezetékek mindegyike tisztán 186.280 mérföld másodpercenkénti térsebességgel rendelkezik. (Ez nagyjából a fénysebesség)

E szállítók ezzel képesek az energia sebességét az erőtéri sebességhez hozzáadni s így a hosszú útjaikon elérni az 555.000 és a közel 559.000 közötti mérföld per földi másodperc átlagos sebességet. (Az AK 47-es géppisztoly golyója 870m/s azaz 0,54 mérfüld/másodperc sebességgel repül. A fenti sebesség a fénysebesség háromszorosa.)A sebességet befolyásolja a tömeg és az anyagtömegek közelsége, továbbá a világegyetemi erőtér közeli főköreinek erőssége és állása is. A lényeknek számos olyan, a szeráfokhoz hasonló fajtája van, akik képesek a teret átszelni és akik szintén képesek szállítani olyan lényeket, akik arra megfelelően felkészültek.

A Sataniában, a csillagrendszeretekben, utasokat szállítanak a Jerusemre és onnan vissza, egyébként pedig bolygóközi szállítókként szolgálnak. Ritkán telik el úgy nap, hogy egy sataniai szállító szeráf ne hozna hallgató-látogatót vagy valamilyen más, szellem- vagy félszellem-természetű utazót az Urantia földjére. Ugyanezek az űrutazók egykor majd benneteket fognak szállítani a csillagrendszer központi csoportjához tartozó különféle világok között, és amikor befejezitek a jerusemi küldetéseteket, ők visznek tovább benneteket az Edentiára. Azonban semmilyen körülmények között sem visznek vissza benneteket az emberi eredetetek világára. A halandó sohasem tér vissza a szülőbolygójára az átmeneti létezésének megítéltetési időszaka alatt, és ha valamelyik következő megítéltetési időszakban vissza is térne, akkor is a világegyetem központi csoportjába tartozó szállító szeráf kíséri az úton.

A szeráf-társított lények többségét átutazókként hozzák e bolygóra; itt csak rövid időre szakítják meg útjukat; a saját szeráfi szállítóik gondjaira vannak bízva; de azért nagyszámban állomásoznak ilyen szeráfok az Urantián. Ők az olyan helyi bolygói viszonylatban működő szállító személyiségek, mint amilyen az Urantia-Jerusem viszonylat is.

Az angyalokról alkotott szokványos fogalmatok eredete a következő: A fizikai halál előtti pillanatokban néha egy gondolati jelenség áll elő az emberi elmében, és úgy tűnik, hogy ezen elhomályosuló tudat valamiféle látogató-angyali formát jelenít meg, mely nyomban az angyalokról kialakított, az egyén elméjében rögzült fogalmakkal azonosul.

Az a téveszme, hogy az angyaloknak szárnyaik lennének nem teljesen azokból a régi képzetekből fakad, hogy a repüléshez szárnyakra van szükségük. Emberi lények néha engedélyt kapnak arra, hogy megfigyelhessék a szeráfokat, amint azok éppen szállítási szolgálatra készülődtek, és e tapasztalatokból kialakult hagyományok nagyban meghatározták az urantiai angyalfogalmakat.

Ha megfigyelünk egy szállító szeráfot, amint éppen felkészítik a bolygóközi utazásra rendelt utas fogadására, akkor olyasmit láthatunk, ami úgy tűnhet, mint az angyal fejétől a lábáig terjedő kettős szárny. A valóságban e szárnyak energiaszigetelések – súrlódási pajzsok.

Amikor a mennyei lényeket társítani akarják a szeráffal az egyik világról a másikra való átkelés érdekében, akkor a szféra központjára szállítják és a megfelelő nyilvántartásba vételt követően átkelési alvásba helyezik őket. Közben a szállító szeráf vízszintes helyzetbe áll közvetlenül a bolygó világegyetemi energiasarka fölött. Az energiapajzsok teljesen nyitott állása mellett a szolgálatban lévő szeráfi segítők az alvó személyiséget ügyesen elhelyezik közvetlenül a szállító angyal felső részén. Ez után a felső és alsó pajzsot gondosan lezárják és a helyére igazítják.

És ekkor, az átalakítók és a továbbítók hatására egy furcsa átalakulás indul meg, amint a szeráfot felkészítik a világegyetemi körök energiaáramaiba való bekapcsolódásra. Külső megjelenésében a szeráf mindkét végén elkezd kicsúcsosodni és egy borostyán árnyalatú különös fény úgy beborítja, hogy rövid idő múlva már nem lehet felismerni a szeráf-társított személyiséget. Amint minden kész az indulásra, a szállításvezető az életszállítmány megfelelő ellenőrzését elvégzi, végrehajtja azokat a szokványos ellenőrző vizsgálatokat, melyekkel meggyőződhet arról, hogy az angyal vajon megfelelően rákapcsolódott-e a körre, és ez után jelenti, hogy az utazó szeráf-társítása megfelelő, az energiák beállítása rendben van, az angyal szigetelése megfelelő és minden készen áll az indulási villanásra. Ez után a gépi szabályozók, mert ketten vannak, elfoglalják a helyüket. Ekkorra a szállító szeráf már egy csaknem átlátszó, rezgő és tengeri akna alakú, villódzó fényjelenséggé vált. Ekkor a teremtésrész forgalomirányítója odarendeli az élő energia-továbbítók segédcsoportjait, szám szerint rendszerint ezret; aztán megadja az úti célt, és megérinti a szeráfi szállítmány közelpontját, mely villámlásszerű sebességgel kilő előre, mennyei fényességű nyomot hagyva maga után, amint a bolygó légkörén áthalad. Kevesebb, mint tíz percen belül a csodás jelenség eltűnik még a legjobban felerősített szeráfi tekintet elől is.

A bolygói térjelentéseket ugyan a kijelölt szellemi központ szélességi körén délben fogadják, viszont a szállítókat ugyanerről a helyről éjfélkor indítják útnak. Ez a legkedvezőbb időpont az indulásra, és ha másként nem határoznak, akkor ez a szokásos időpont.

7. KERUBOK ÉS SZANÓBOK

A kerubok és a szanóbok minden lényeges felruházottsági ismérvükben hasonlítanak a szeráfokhoz. Eredetük azonos, de a végzetük nem mindig ugyanaz. Csodálatosan értelmesek, csodás a hatékonyságuk, megkapóan ragaszkodók és csaknem emberiek. Ők a legalacsonyabb angyali rend, így ők állnak a legközelebb az evolúciós világok fejlettebb emberi lényfajtáihoz.

9. A KÖZTES TEREMTMÉNYEK

1. Elsőfajú Közteslények, az inkább szellemi csoport, egy némiképp szabványosított lényrend, akik egységesen a Bolygóhercegek módosított felemelkedő-halandó kíséretétől származnak. Az elsőfajú köztes teremtmények csaknem ötvenezren vannak, és az ő szolgálataikat élvező bolygók egyikén sincs belőlük több.

2. Másodfajú Közteslények, e teremtményeknek az inkább anyagi csoportja, akiknek száma a különböző világokon nagy eltérést mutat, bár átlagosan ötvenezer körül mozog. Eltérő mértékben származnak a bolygó élőlénytani nemesítőitől, az Ádámoktól és Éváktól, illetőleg az ő közvetlen leszármazottaiktól. A tér evolúciós világain nem kevesebb, mint huszonnégy különféle eljárás létezik e másodfajú köztes teremtmények létrehozására. E csoport eredetének módja az Urantián szokatlan és rendkívüli volt.

[Közreadta egy Melkizedek, aki a nebadoni Szeráfi Seregek Vezetőjének felkérésére működött közre.]

 

41. ÍRÁS – A HELYI VILÁGEGYETEM FIZIKAI SAJÁTOSSÁGAI

Az a sajátos térjelenség, mely az egyes helyi teremtésrészeket megkülönbözteti az összes többitől, nem más, mint az Alkotó Szellem jelenléte. Az egész Nebadont bizonyosan átjárja a szalvingtoni Isteni Segédkező térjelenléte, és e jelenlét éppoly biztosan véget is ér a helyi világegyetemünk külső határainál. Amit a helyi világegyetemi Anyaszellemünk átjár, az maga a Nebadon; ami pedig az ő térjelenlétén kívül esik, az a Nebadonon kívüli rész, vagyis az Orvonton felsőbb-világegyetem Nebadonon kívüli téregységei – az egyéb helyi világegyetemek.

Bár a nagy világegyetem igazgatási szerveződése egyértelműen széttagozódik a központi világegyetemi, a felsőbb-világegyetemi és a helyi világegyetemi kormányzatokra, és bár ezek az egységek csillagászatilag egymás mellett vannak jelen a Havona és a hét felsőbb-világegyetem térbeli elkülönülésében, azért nincs semmiféle egyértelműen meghatározható fizikai határvonala az elkülönülő helyi teremtésrészeknek.

Még az Orvonton nagy- és kisövezetei is világosan megkülönböztethetők (számunkra), a helyi világegyetemek fizikai határait azonban már nem ilyen könnyű azonosítani. Ez azért van így, mert e helyi teremtésrészeket igazgatásilag úgy szervezik, hogy megfeleljenek bizonyos teremtői elveknek, melyek a felsőbb-világegyetem teljes energiamennyiségének szelvényesülését irányítják, míg azok fizikai összetevői, a tér szférái – napok, sötét szigetek, bolygók, stb. – elsősorban csillagködökből származnak, melyek pedig a Világmindenség Építészei által kidolgozott, bizonyos elő-teremtési (tapasztalás-meghaladó) tervek szerint befolyásolják az előbbiek megjelenését.

Egy vagy több – sőt, akár sok – ilyen csillagködöt foglalhat magába egyetlen helyi világegyetem területe, mint ahogy a Nebadon az Andronover és más csillagködök csillag- és bolygó-utódjaiból állt össze. A Nebadon szférái különféle csillagködi eredettel rendelkeznek, azonban mindnek van egy bizonyos kismértékű közös térmozgása, melyet az erőtér-irányítók avatott erőfeszítései úgy állítottak be, hogy az létrehozza a tértestek jelenlegi halmazát, melyek együtt, egymás szomszédjaiként járják a felsőbb-világegyetemi pályákat.

Ez tehát a felépítése a Nebadon helyi csillagködnek, mely jelenleg egy folyamatosan állandósuló pályán halad az Orvonton ama kisövezetének Nyilas-központja körül, melyhez a helyi teremtésrészünk tartozik.

1. A NEBADONI ERŐTÉR-KÖZPONTOK

A csavarvonalú és más csillagködöket, a tér szféráinak anyakerekeit a paradicsomi erőszervezők mozgatják; és a gravitációs válasz csillagködbeli megjelenését követően e felsőbb-világegyetemi szerepkört átveszik tőlük az erőtér-központok és a fizikai szabályozók, akik ezt követően teljes felelősséggel tartoznak a csillag- és bolygóutódok további nemzedékei fizikai evolúciójának irányításáért. A Nebadon elő-világegyetem felett gyakorolt felügyeletük a Teremtő Fiunk megérkezését követően azonnal összehangolódott az ő világegyetem-szervezési tervével.

 

E paradicsomi Istenfi működési területén belül, a Legfőbb Erőtér-központok és a Fizikai Főszabályozók együttműködtek a később megjelenő Morontia Erőtér-felügyelőkkel és másokkal annak érdekében, hogy létrehozzák a közléscserére szolgáló vonalak, energiakörök és erőtér-sávok hatalmas összetett rendszerét, melyek a Nebadon számos tértestét szorosan, egyetlen rendezett igazgatási egységgé fogják össze.

Száz negyedrendű Legfőbb Erőtér-központ állandóan szolgálatban van a helyi világegyetemünkben. E lények fogadják az Uversza harmadrendű központjaitól jövő erőtér-vonalakat és kötik át a mérsékelt és átalakított köröket a konstellációink és csillagrendszereink erőtér-központjaira. Ezen erőtér-központok, egymással társulva, azért működnek, hogy olyan szabályozó és biztos egyensúlyt teremtő élőrendszert hozzanak létre, melynek rendeltetése az egyébként lüktető és változó energiák egyensúlyban tartása és szétosztása. Az erőtér-központoknak azonban nincs szerepük az olyan átmeneti jellegű és helyi energia-zavarokban, mint amilyenek a napfoltok és a csillagrendszeri villamos zavarok; a fény és a villamosság nem alapenergiái a térnek; ezek másodlagos vagy kiegészítő megnyilvánulások.

A száz helyi világegyetemi központ a Szalvingtonra települt, ahol pontosan annak a szférának az energiaközpontján működnek. Az épített szférák, mint a Szalvington, az Edentia és a Jerusem, részére olyan módszerrel biztosítják a világítást, a fűtést és az energiát, melynek eredményeként azok meglehetősen függetlenek lehetnek a tér napjaitól. E szférákat az erőtér-irányítók és a fizikai szabályozók építették – létesítették rendelésre – és úgy tervezték azokat, hogy erőteljes hatást gyakoroljanak az energia-elosztásra. Az erőtér-központok, azáltal, hogy tevékenységeiket az ilyen energiaszabályozási gócpontokra alapozzák, a maguk élő jelenléte révén irányítják és terelik csatornákba a tér fizikai energiáit. És ezen energiakörök az alapjai minden fizikai-anyagi és morontia-szellemi jelenségnek.

Egy hatodrendű Legfőbb Erőtér-központ állomásozik minden egyes csillagrendszernek pontosan a gravitációs gócpontjában. A Satania csillagrendszerben a kijelölt erőtér-központ a tér egyik sötét szigetén tartózkodik, mely helyileg a csillagrendszer csillagászati középpontjában van. Sok sötét sziget valójában olyan hatalmas energiafejlesztő, mely bizonyos térenergiákat mozgat és irányít, és e természetes körülményeket hatékonyan használja ki a sataniai Erőtér-központ, melynek élő tömege a felsőbb központokkal tart kapcsolatot azáltal, hogy az anyagiasultabb erőtér-áramokat a tér evolúciós bolygóin működő Fizikai Főszabályozókhoz irányítja.

2. A SATANIAI FIZIKAI SZABÁLYOZÓK

Jóllehet a Fizikai Főszabályozók az erőtér-központok mellett szolgálnak nagy világegyetem szerte, a helyi világegyetemi működésük, mint amilyen a sataniai is, már könnyebben megérthető.

A Satania azon száz helyi csillagrendszer egyike, melyek a Norlatiadek konstelláció igazgatási szervezetét alkotják, s amelynek közvetlen szomszédos csillagrendszerei közé tartozik a Szandmatia, az Aszuntia, a Porogia, a Szortoria, a Rantulia és a Glantonia. A Norlatiadek csillagrendszerek sok tekintetben különböznek, azonban mindannyian evolúciósak és fejlődők, s ebben nagyon hasonlók a Sataniához.

Maga a Satania több mint hétezer csillagászati csoportból vagy fizikai rendszerből áll, melyek közül csak kevésnek olyan az eredete, mint a ti naprendszereteknek.

A Satania csillagászati középpontja a tér egy óriási sötét szigete, mely annak segédszféráival együtt nem messze helyezkedik el a csillagrendszeri kormány székhelyétől.

A kijelölt erőtér-központ jelenlététől eltekintve a Satania teljes fizikai-energia rendszerének felügyelete a Jerusemen összpontosul. Egy Fizikai Főszabályozó, aki e központi szférán állomásozik, a csillagrendszeri erőtér-központtal működik együtt és a Jerusemen székhelyet fenntartó és az egész helyi világegyetemben működő erőtér-felügyelők összekötő-főnökeként szolgál.

Az energia körökbe szervezését és csatornákba terelését az ötszázezer élő és értelmes energia átalakító felügyeli, melyek a Sataniában elszórtan vannak jelen. Az ilyen fizikai szabályozók tevékenységén keresztül a felügyeletet ellátó erőtér-központok teljes és tökéletes ellenőrzést gyakorolnak a tér alapenergiának többsége felett, beleértve a nagyhőmérsékletű égitestek és a sötét, energia-töltetű szférák kisugárzásait is. Az élő entitások e csoportja a szervezett térnek csaknem minden fizikai energiáját képes mozgásba hozni, módosítani, megváltoztatni, átalakítani és továbbítani.

Az élet eredendő képességekkel rendelkezik a világegyetemi energia serkentésére és átalakítására. Ti már ismeritek a növényi életnek azt a tevékenységét, hogy a fény anyagi energiáját a növényvilág különféle megnyilvánulásaivá alakítja. Hasonlóképpen van már némi ismeretetek arról, hogy e növényi energia milyen módszerrel alakítható át az állati tevékenységek jelenségeivé, azonban gyakorlatilag semmit sem tudtok az erőtér-irányítók és a fizikai szabályozók eljárásáról, akik fel vannak ruházva azzal a képességgel, hogy a tér sokféle energiáját mozgásba hozzák, átalakítsák, irányítsák és összpontosítsák.

Az evolúciós lakott világok erőtér-energia felügyelete a Fizikai Főszabályozók felelőssége, azonban e lények nem tartoznak felelősséggel az Urantia minden energiazavaráért. Számos oka lehet az ilyen zavaroknak, melyek némelyike a fizikai felügyelők területén és felügyeletén kívül esik. Az Urantia hatalmas energiák vonalában helyezkedik el, egy kis bolygó a hatalmas tömegek körében, és a helyi szabályozók néha óriási számban avatkoznak be, hogy egyensúlyba hozzák ezen energiavonalakat. Tevékenységüket a Satania fizikai körei vonatkozásban igen jól végzik, azonban a bolygónak az erőteljes Norlatiadek-áramoktól való elszigetelése már gondot jelent nekik.

3. CSILLAGTÁRSAINK

A Sataniában kétezernél is több ragyogó nap ontja fényét és energiáját, és a ti napotok egy átlagosan ragyogó égitest. A tiétekéhez legközelebb eső harminc nap között csak három fényesebb van. A Világegyetemi Erőtér-irányítók váltják ki azon elkülönült energiaáramokat, melyek az egyes csillagok és azok naprendszerei között működnek.

E napkemencék a tér sötét óriásaival együtt állomásokként szolgálnak az erőtér-központok és a fizikai szabályozók számára ahhoz, hogy az anyagi teremtésrészek energiaköreit hatékonyan összpontosíthassák és irányíthassák.

A Nebadon napjai nem különböznek a többi világegyeteméitől. Az összes nap, sötét sziget, bolygó és hold, beleértve még a meteorokat is, meglehetősen azonos.

 E napok átlagos átmérője mintegy egymillió mérföld, s a ti napotoké ennél valamivel kevesebb. A világegyetem legnagyobb csillaga, az Antares csillagköd, négyszázötvenszer nagyobb átmérőjű a ti napotokénál, a tömege pedig hatvanmilliószoros. De van elég tér e hatalmas napoknak. Viszonylag annyi mozgásterük van a térben, mint amennyi tizenkét narancsnak lenne, ha az Urantia belsejében keringenének, amennyiben a bolygó üreges volna.

Amikor a napotok elérte a folyékonygáz-nyomáshoz tartozó eme szinte folyékony állapotot, akkor még nem volt elég nagy ahhoz, hogy az egyenlítője mentén széthasadjon, mely folyamat a kettős csillag kialakulásának egyik fajtája.

A legutóbbi nagy mindenségrendi kitörés az Orvontonban a rendkívüli kettőscsillag-robbanás volt, melynek fénye i.sz. 1572-ben érte el az Urantiát. Ez az izzás oly heves volt, hogy a robbanást még fényes nappal is lehetett látni szabad szemmel.

4. NAPSŰRŰSÉG

A napotok tömege valamennyivel meghaladja azt, amennyire a fizikusaitok becsülik, akik szerint a naptömeg tonnában körülbelül kétszerese a tíz huszonhetedik hatványának (2x1027). Jelenleg félúton van a legsűrűbb és a leghígabb csillagok között, mert sűrűsége a vízének mintegy a másfélszerese.

A napotok már régen elérte a tágulási és összehúzódási szakasza közötti egyensúlyi állapotot, azon zavarok közötti egyensúlyt, mely a fiatalabb csillagok közül sok esetében a hatalmas lüktetéseket kiváltják. A napotok jelenleg éppen túllép a hatmilliárdodik évén. Jelenleg a legtakarékosabb időszakán megy keresztül. A jelenlegi hatékonysággal fog sugározni még több mint huszonötmilliárd évig. Valószínűleg ennél kisebb hatékonyságú hanyatlási szakaszt fog átélni a fiatalkori és állandósult együttes működési korszakaiban.

10. A LAKOTT VILÁGOK EREDETE

Az Urantia viszonylag elszigetelten helyezkedik el a Satania peremén, lévén a naprendszeretek egyetlen másik naprendszer kivételével a legmesszebbre esik a Jerusemtől, míg maga a Satania szinte a legkülső csillagrendszer a Norlatiadekben, és e konstelláció jelenleg a Nebadon külső részében halad. Ti valóban a teremtésösszesség legjelentéktelenebbjei voltatok, míg aztán Mihály alászállása a tisztelet és a nagy világegyetemi érdeklődés szintjére emelte a bolygótokat. Néha az utolsókból lesznek az elsők, míg valóban a legkisebbekből lesznek a legnagyobbak.

[Közreadta egy Főangyal együttműködve a Nebadoni Erőtér-központok Vezetőjével.]

42. ÍRÁS – ENERGIA – ELME ÉS ANYAG

 

A világegyetem alapja anyagi abban az értelemben, hogy minden létezés az energián alapul, és a tiszta energiát az Egyetemes Atya szabályozza. Az Egyetemes Abszolút létezését és jelenlétét örök emlékként jelző és bizonyító egyetlen dolog éppen az erő, az energia.

 A paradicsomi Jelenvalóktól jövő eme hatalmas energiafolyam soha nem gyengült, nem apadt el; a végtelen gondviselés még soha nem szakadt meg.

1. A PARADICSOMI ERŐK ÉS ENERGIÁK

A világegyetem alapja anyagi, az élet lényege azonban szellem. A szellemek Atyja a világegyetemek ősapja is; az Eredeti Fiú örökkévaló Atyja egyúttal az eredeti mintának, a Paradicsom Szigetének az örökkévalóság-forrása is.

Anyag – energia – mert azok csak különböző megnyilvánulásai ugyanannak a mindenségrendi valóságnak, világegyetemi jelenségként eredendően az Egyetemes Atyában rejlik. „Minden őbenne áll fenn.” Úgy tűnhet, hogy az anyag belső tulajdonsága az energia és hogy magában erőtereket tartalmaz, de a mindezen fizikai jelenségekben megmutatkozó energia gravitációs vonalai a Paradicsomból erednek és attól függenek. Az első mérhető energiafajta, az ultimaton, középponti forrása a Paradicsom.

Létezik egy, az Urantián ismeretlen olyan energiafajta, mely az anyagban eredendően megvan, a világegyetemi térben pedig jelen van. Amikor e felfedezésre végül sor kerül, a tudósok úgy fogják érezni, hogy megoldották, legalábbis majdnem, az anyag rejtélyét. És ekkorra egy lépéssel közelebb jutottak a Teremtőhöz; ekkorra az isteni műtudás újabb fokát sajátították el; csakhogy ekkorra semmilyen értelemben nem találták meg Istent, és nem állapították meg az anyag létezését vagy a természeti törvények működését sem a Paradicsom mindenségrendi eljárásától, sem az Egyetemes Atya késztetést jelentő céljától függetlenül.

A még nagyobb mértékű fejlődést és a további felfedezéseket követően, miután az Urantia a maival össze nem mérhető nagyságú tudásra tett szert, bár esetleg szabályozni tudjátok majd az anyag villamos egységei energiaforgásait a fizikai megnyilvánulásaik megváltoztatásáig is – tehát minden ilyen lehetséges haladás ellenére, a tudósok sohasem lesznek képesek arra, hogy anyagi atomot teremtsenek vagy energiavillanást hozzanak létre vagy az anyagba valaha is olyasmit vigyenek be, amit életnek hívunk.

Az energia létrehozása és az élet adományozása az Egyetemes Atyának és az ő társ-Teremtő személyiségeinek előjoga. Az energia és az élet, a paradicsomi erő egyetemes és egyesített folyama az Istenségekből szakadatlanul áramlik ki az egész térbe. Ez az isteni energia átjárja a teremtésösszességet. Az erő-szervezők indítják be azokat a változtatásokat és hajtják végre azokat a módosításokat a térerőben, melyek következménye az energia; az energiát az erőtér irányítói alakítják át anyaggá; így születnek meg az anyagi világok. Az Élethordozók indítják el azokat a folyamatokat a halott anyagban, melyet életnek, anyagi életnek hívunk.

Az anyagi világ és a szellemi világ közötti átmeneti teremtésrészekben a Morontia Erőtér-felügyelők működnek hasonlóképpen. A felsőbbrendű szellem Teremtők az energia isteni formáiban hasonló folyamatokat indítanak be, és innen erednek az értelmes élet felsőbb szellemformái.

Ti az anyagi világban úgy gondoljátok, hogy a testnek van szelleme, mi azonban úgy tartjuk, hogy a szellem öltött anyagi testet. Az anyagi szemek valóban a szellemtől született lélek ablakai. A szellem az építész, az elme az építőmunkás, a test pedig az anyagi építmény.

 

43. ÍRÁS – A KONSTELLÁCIÓK

 

Az Urantiára általában úgy utalnak, mint a Nebadonbeli Norlatiadek Sataniájának 606-os számára, mely azt jelenti, hogy ez a hatszázhatodik lakott világ a Satania csillagrendszerben, mely a Norlatiadek konstellációban található, mely pedig egyike a Nebadon helyi világegyetembeli száz konstellációnak. A konstellációk a helyi világegyetem elsődleges egységei, uraik személye pedig összekapcsolja a lakott világok helyi csillagrendszereit a helyi világegyetem Szalvingtonon működő központi igazgatásával és a gondolkodásszolgálat révén a Nappalok Elődeinek az Uverszán működő felsőbb igazgatásával.

A konstellációtok kormánya helyileg egy 771 épített szférából álló halmazban helyezkedik el, melyek között a legnagyobb és a legközpontibb az Edentia, a Konstellációs Atyáknak, a Norlatiadek Fenségeseinek igazgatási székhelye. Maga az Edentia körülbelül százszor akkora, mint a világotok. Az Edentiát körülvevő hetven nagyobb szféra mérete mintegy tízszerese az Urantiáénak, míg a hetven világ körül keringő tíz-tíz segédszféra nagyjából Urantia méretű. E 771 épített szféra mérete elég jól összevethető az egyéb konstellációkban lévőkével.

1. A KONSTELLÁCIÓS KÖZPONTOK

Az Edentia bővelkedik a lenyűgöző szépségű hegyvidékekben, a fizikai anyagból álló nagykiterjedésű kiemelkedésekben, melyeket morontia élet koronáz és szellemi dicsőség fed, viszont nincsenek olyan csipkézett hegyvonulatok, mint az Urantián. Több tízezer szikrázó tava, valamint ezer és ezer egymásba torkolló folyója van, ellenben nincsenek nagy világtengerei, sem pedig zuhatagos folyói. Csak a hegyvidéken nincsenek ilyen felszíni folyók.

Az Edentia és a hasonló épített szférák vize nem különbözik az evolúciós bolygók vizétől. E szférák vízrendszere felszíni és felszínalatti egyaránt, és a nedvesség folyamatos körforgásban van. Az Edentia e különféle vízi útvonalakon körülhajózható, bár a fő szállítási csatorna a légkör. A szellemlények természetesen a szféra felszíne felett utaznak, míg a morontia és az anyagi lények anyagi és félanyagi eszközöket vesznek igénybe a légköri utazáshoz.

Az Edentia és társvilágai valódi, rendszerint három gáz keverékéből álló légkörrel rendelkeznek, mely az ilyen épített teremtésrészekre jellemző, és amely az urantiai légkör két elemét is tartalmazza, továbbá azt a morontia-gázt, mely a morontia teremtmények légzését lehetővé teszi. De míg e légkör egyszerre anyagi és morontiai, még sincsenek viharok vagy hurrikánok; nyár és tél sincs.

A légköri zavaroknak és az évszakok változásának e hiánya teszi lehetővé a szabad tér feldíszítését e különlegesen teremtett világokon.

Az edentiai hegyvidékek kiváló fizikai vonásokat mutatnak, és szépségüket fokozza az élet végtelen gazdagsága, mely bőségesen jelen van annak széltében-hosszában. Néhány meglehetősen elszigetelt területet kivéve e hegyvidékek nem viselik teremtményi kéz nyomát. Az anyagi és morontiai díszítés a lakóövezetekre korlátozódik. A kisebb kiemelkedések különleges otthonoknak adnak helyet és gyönyörűen fel vannak díszítve az élőlénytani és morontia művészet alkotásaival.

A hetedik hegyvidéki körzet csúcsán helyezkednek el az Edentia feltámadási csarnokai, ahol a felemelkedés második módosított rendjébe tartozó felemelkedő halandók felébrednek. A teremtmények újbóli összeállításának e termei a melkizedekek felügyelete alatt állnak. Az Edentia első fogadószféráján (mint a Melkizedek-bolygó a Szalvington mellett) szintén vannak feltámadási csarnokok, ahol a felemelkedés módosított rendjeibe tartozó halandókat állítják össze újra.

A melkizedekek az Edentián is fenntartanak két különleges kart. Az egyiknek, a veszélyhelyzeti tanintézetnek, a rendeltetése a Sataniabeli lázadásból eredő problémák tanulmányozása. A másiknak, az alászállási tanhelynek, a rendeltetése azon új problémák megértése, mely abból a tényből ered, hogy Mihály az utolsó alászállását a Norlatiadek egyik világán teljesítette. Ez utóbbi kart csaknem negyvenezer évvel ezelőtt hozták létre, rögtön azután, hogy Mihály bejelentette, hogy az Urantiát választotta az utolsó alászállásának világául.

Az üvegtenger, az Edentia fogadóvilága az igazgatási központ közelében van és azt a központi fogadóterem veszi körül. E területet a konstellációs ügyek hetven egységének kormányzati központjai övezik. Az Edentia felét hetven háromszögletű övezetre osztották, melyek határvonalai az adott övezetek központi épületei felé mutatnak. E szféra egyéb részét pedig egyetlen hatalmas liget, az Isten kertjei fedik.

Az edentiai üvegtenger egyetlen hatalmas, kör alakú kristály, melynek kerülete mintegy száz mérföld, szélessége pedig körülbelül harminc mérföld. E pazar kristály szolgál fogadómezőül minden szállítószeráf és más lény számára, akik a szférán kívüli pontokból érkeznek; ez az üvegtenger nagymértékben megkönnyíti a szállítószeráfok leszállását.

Ilyen rendű kristálymező van csaknem minden épített világon; és a díszítő értéke mellett számos célt szolgál, használatos a világegyetemi gondolkodásszolgálat bemutatására az összegyűlt csoportok előtt és az energiaátalakítási eljárás egyik elemeként is igénybe vehető abból a célból, hogy a tér áramait módosítsák és a belépő fizikai-energia áramokat átalakítsák.

 

45. ÍRÁS – A HELYI CSILLAGRENDSZER IGAZGATÁSA

A Satania igazgatási központja egy, ötvenhét épített szféra alkotta halmazból áll – magából a Jerusemből, a hét nagyobb segédszférából és a negyvenkilenc kis-segédszférából. A Jerusem, a csillagrendszer-központ csaknem százszor akkora, mint az Urantia, bár a gravitációja valamivel kisebb.

A Jerusem nagyobb szférái alkotják a hét átmeneti világot, melyek mindegyike nagyjából tízszer akkora, mint az Urantia, míg ezen átmeneti szférák hét-hét kis-segédszférái nagyjából megfelelnek az Urantia méretének.

A hét lakóvilágot az egyes számú átmeneti világ hét kis-segédszférája alkotja.

Az ötvenhét épített világból álló teljes rendszer saját világítását, fűtését, víz- és energiaellátását a sataniai Erőtér-központok és a Fizikai Főszabályozók összhangja révén biztosítják a fizikai szerveződésekre meghatározott eljárásnak és az ilyen különleges teremtésű szférák igazgatásának megfelelően.

1. AZ ÁTMENETI MŰVELTSÉG VILÁGAI

A Jerusem körül keringő hét nagyobb világot közkeletűen az átmeneti műveltség szféráinak nevezik. Vezetőiket időről időre a jerusemi legfelsőbb ügyvezető tanács nevezi ki.

2. A CSILLAGRENDSZER FEJEDELEM

A lakott világok alkotta helyi csillagrendszer elsőszámú vezetője egy elsőrendű Lanonandek Fiú, a Csillagrendszer Fejedelem. A mi helyi világegyetemünkben e fejedelmeket nagy végrehajtói felelősségi körrel, szokatlan személyi előjogokkal bízzák meg. Nem minden világegyetemet szerveznek úgy, még az Orvontonban sem, hogy a Csillagrendszer Fejedelmek engedélyt kapjanak ilyen szokatlanul széleskörű, személyes belátáson alapuló hatalomra a csillagrendszeri ügyek irányításában. De a Nebadon teljes történelme során e szabadkezű ügyvezetők mindössze háromszor mutattak hűtlenséget. A Satania csillagrendszerbeli Lucifer-féle lázadás volt a legutóbbi és mind közül a legkiterjedtebb.

A Sataniában, még e pusztító felfordulás után is, egyáltalán semmiféle változtatásra nem került sor a csillagrendszeri igazgatásban. A jelenlegi Csillagrendszer Fejedelem rendelkezik mindazon hatalommal és gyakorolja mindazt a hatáskört, melyet a méltatlan elődje megkapott, kivéve bizonyos területeket, melyek jelenleg a Konstellációs Atyák felügyelete alá tartoznak, s amelyeket a Nappalok Elődei még nem adtak vissza teljes egészében Lanaforge-nak, Lucifer utódának.

A Satania jelenlegi feje kegyes és ragyogó uralkodó, és egyben lázadás-próbált fejedelem is. Amikor a Csillagrendszer Fejedelem segédjeként szolgált, Lanaforge hű maradt Mihályhoz egy korábbi, a Nebadon világegyetemben végbement felfordulás során is. A Satania e fenséges és ragyogó Ura kipróbált és ellenőrzött intéző.

  

A Nebadonbeli második csillagrendszeri lázadás idején, amikor a Csillagrendszer Fejedelem elbukott és sötétségbe süllyedt, Lanaforge, a megtévedt vezető első segéde, átvette a kormányzást, és a csillagrendszer ügyeit úgy irányította, hogy viszonylag kevés személyiség veszett oda ama szerencsétlen csillagrendszer központi világain és lakott bolygóin. Lanaforge hírneve abban áll, hogy ő az egyetlen elsőrendű Lanonandek Fiú az egész Nebadonban, aki ilyen körülmények között is hűen szolgálta Mihályt még a hatáskörben felette, a ranglétrán pedig előtte álló testvérének a jelenlétében is. Lanaforge-ot valószínűleg meghagyják a Jerusemen mindaddig, amíg a legutóbbi megtévedés és lázadás összes következményét fel nem számolták a Sataniában.

Bár a Satania elszigetelt világainak összes ügyét még nem rendelték újból az ő hatáskörébe, Lanaforge nagy érdeklődést mutat azok jóléte iránt, és gyakran látogat el az Urantiára is.

3. A CSILLAGRENDSZERI KORMÁNYZAT

A helyi csillagrendszer elsőszámú vezetőjét, a Csillagrendszer Fejedelmet mindig két vagy három Lanonandek Fiú segíti, akik első és második segédjeiként működnek. De jelenleg a Satania csillagrendszert egy, hét Lanonandekből álló testület igazgatja.

4. A HUSZONNÉGY TANÁCSOS

A hét angyali tartózkodási kör közepén a Jerusemen található az urantiai tanácsadó testület, a huszonnégy tanácsos telephelye. Kinyilatkoztató János a huszonnégy vénnek hívta őket: „És a királyszék körül huszonnégy szék volt, és a székekben láttam ülni huszonnégy vénet fehér ruhákba öltözve.”

A csoport közepén álló királyszék az elnöklő főangyal ítélőszéke, az egész Satania számára kegyelmet és igazságot hozó feltámadási számbavétel királyszéke. Ez az ítélőszék mindig is a Jerusemen volt, de az azt körülvevő huszonnégy szék nem több mint ezerkilencszáz évvel ezelőtt került a helyére, nem sokkal azután, hogy Krisztus Mihály elnyerte a Nebadon feletti teljes fennhatóságot. E huszonnégy tanácsos az ő személyes közvetítője a Jerusemen, és ők rendelkeznek hatáskörrel a Tökéletes Fiú képviseletére minden olyan ügyben, mely a sataniai számbavételekkel kapcsolatos, továbbá a halandói felemelkedés rendjének számos egyéb szakaszában is a csillagrendszer elszigetelt világain. Ők a kijelölt közvetítők Gábriel külön kéréseinek és Mihály nem szokványos rendelkezéseinek a végrehajtására.

E huszonnégy tanácsost a nyolc urantiai fajból választják, és e csoport legutóbbi ülésére a Mihály által elrendelt feltámadási számbavétel idején, ezerkilencszáz évvel ezelőtt került sor. Ezen urantiai tanácsadó testület a következő tagokból áll:

1. Onagar, a Bolygóherceg előtti idők kiváló elméje, aki „A Lélegzet Adójának” imádatára vezette társait.

2. Manszant, a Bolygóherceg utáni idők nagy tanítója, aki „A Nagyszerű Fény” tiszteletére vezette társait.

3. Onamonalonton, a vörös emberek régi vezetője és az egyetlen, aki e fajt a többisten-imádatból „A Nagy Szellem” tiszteletére vezette.

4. Orlandof, a kék emberek egyik hercege és vezetőjük „A Legfelsőbb Vezér” isteniségének felismerésében.

5. Porshunta, a kihalt narancsszín faj nagy bölcse és e nép vezetője „A Nagy Tanító” imádatában.

6. Szinglangton, az első a sárga emberek közül, aki a több isten imádata helyett az „Egy Igazság” imádatára tanította és vezette népét. A sárga ember már évezredekkel ezelőtt tudott az egy Istenről.

7. Fantad, a zöld emberek megszabadítója a sötétségből és vezetőjük „Az Élet Egyetlen Forrásának” imádatában.

8. Orvonon, az indigó fajok számára megvilágosodást hozó ember és vezetőjük „Az Istenek Istenének” egykori szolgálatában.

9. Ádám, az Urantia felmentett majd tisztébe visszaállított bolygói atyja, Isten egyik Anyagi Fia, akit a halandói húsvér testbe száműztek, de aki megvalósította a túlélést és akit ezt követően Mihály rendelkezése szerint e tisztségbe emeltek.

10. Éva, az Urantia ibolyaszín fajának anyja, aki társával együtt szenvedte el a vétkük büntetését, és akit vele együtt állítottak vissza és a halandó túlélők e csoportjában való szolgálatra beosztottak.

11. Hánókh, az első urantiai halandó, aki eggyé kapcsolódott a Gondolatigazítóval a húsvér testben töltött halandói lét során.

12. Mózes, a letűnt ibolyaszín faj egyik maradványának felszabadítója és az Egyetemes Atya „Izráel Istenének” neve alatti imádata megújítójának ösztönzője.

13. Illés, az Anyagi Fiú utáni korszakban ragyogó szellemi előmenetelt tanúsító átvitt lélek.

14. Makiventa Melkizedek, az egyetlen Fiú e rendből, aki alászállt az urantiai fajokhoz. Bár továbbra is Melkizedekként tartják számon, ő „örökre a Fenségesek segédkezője” lett, örökre vállalva a halandó felemelkedőként való szolgálat feladatát és halandó húsvér testhez hasonló alakban élt az Urantián, Sálemben, Ábrahám idején. E Melkizedeket nemrégiben nevezték ki az Urantia Bolygóhercegének helyettesévé, és a Jerusemen van a székhelye és hatáskörében Mihály nevében jár el, aki ténylegesen ama világ Bolygóhercege, ahol az emberi alakban eltöltött utolsó alászállását megélte. Ettől eltekintve az Urantiát még mindig az egymást váltó állandó főkormányzók felügyelik, akik a huszonnégy tanácsos közül kerülnek ki.

15. Keresztelő János, Mihály urantiai küldetésének előfutára, és testileg az Ember Fiának távoli unokatestvére.

16. Az Első 1-2-3, a Gábriel szolgálatában álló hűséges köztes teremtmények vezetője a Kaligasztia-féle árulás idején, akit e tisztségbe Mihály emelt az után, hogy megkapta a korlátlan fennhatóságot.

E kiválasztott személyiségek Gábriel kérésére eddig mentesültek a felemelkedési rend alól, és fogalmunk sincs, hogy meddig fognak szolgálni e minőségükben.

A 17., 18., 19. és 20. helynek nincs állandó betöltője, ezeket átmenetileg a tizenhat állandó tag egyhangú véleménye alapján töltik fel s tartják fent olyan felemelkedő halandók számára, akiket az Urantia jelenlegi, a fiúi alászállás utáni korszakából később jelölnek ki.

A 21., 22., 23. és 24. helyet szintén átmenetileg töltik be, mert azokat más, későbbi korok nagy tanítói számára tartják fenn, mely korok kétségkívül eljönnek majd a jelen korszak után. Az Ítélkező Fiak és a Tanító Fiak korszakai, valamint a fény és élet korai eljönnek az Urantián, függetlenül az isteni Fiak váratlan látogatásaitól, melyekre vagy sor kerül vagy nem.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Uyayi65

(Anopa79, 2018.07.03 17:43)

http://jaktlumaczyc.pl/3886/chlorpromazine-acheter-chlorpromazine-generique-france
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-cloxacillin-250mg-without-prescription-buy-cloxacillin
https://truxgo.net/blogs/16319/19161/farmacia-en-linea-donde-comprar-diclofenac-ahora-chile
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-fluticasone-0-125-mg-can-i-order-flonase-in-approved
https://www.loosemusicent.com/blogs/494/2919/donde-para-ordenar-mesalamina-envio-rapido-peru
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=55486&qa_1=lizhufeng-famciclovir-seguridad-bolivia-lizhufeng-terrassa
http://urbetopia.com/blogs/285/7173/farmacia-online-donde-comprar-generico-bisoprolol-ahora-estados
http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/41706
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=22483&qa_1=buy-levaquin-250mg-online-where-buy-levofloxacin-need-script
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/dinamico-sildenafil-citrate-150mg-o-en-acheter-acheter-dinamico
http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/171/4797/cartia-xt-diltiazem-hcl-120-mg-comprar-sin-receta-en-internet-a
http://lesko.com/q2a/index.php?qa=7865&qa_1=buy-timolol-cheap-buy-timolol-tablets-online-with-mastercard
https://bananabook.net/blogs/335/8430/indinavir-sulfate-como-comprar-de-forma-segura-chile-comprar-i
http://divinguniverse.com/blogs/post/16185
http://divinguniverse.com/blogs/post/50256
http://ykien.info/index.php?qa=21436&qa_1=bimatoprost-3-mg-comprar-sin-receta-barato-chile
http://snopeczek.hekko.pl/199449/salbutamol-4mg-prix-sans-ordonnance-ventolin-ventolin-vente
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/generique-viagra-sildenafil-citrate-50-mg-acheter-pas-cher-viagra

скачать fifa 15 обновленную

(garneuKes, 2018.03.30 19:50)

да можно угарнуть)))!!!!

---
Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM. fifa 15 скачать торрент от механиков, скачать fifa 15 торрент 32 бит а также [url=http://15fifa.ru/]fifd[/url] fifa 15 скачать торрент андроид

nebadon@citromail.hu

(timea, 2009.09.18 19:16)

Tul vagyok ezen a fejezeten is,nagyon tetszett,habar kicsit sok benne a fizikai/csillagaszati resz,amik nyilvan szuksegesek a megerteshez,de szamomra nehezebben felfoghato adatokat tartalmaz!Mindemellett nagyon tetszik,egyre jobban erdekelnek a reszletek!! mar ugrok is a kovetkezo fejezetre! :))
ui:tudhatjuk kinek/kiknek a faradsagos munkaja ez a csodalatos forditas??